نمایشگاه یادگارهای اعدام شدگان دهه شصت


Share/Save/Bookmark

sobh
by sobh
18-Apr-2012
 

از قربانیان دو دهه اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران دهه شصت هنوز هیچ آمار دقیقی در دست نیست. اما خاطره آن هنوز بر روح نسلی که شاهدش بود سنگینی می‌کند. نسلی که می‌خواهد با زنده کردن یاد‌آن دوره جلوی تکرارش را بگیرد. 'امید نام من است' نام نمایشگاهی است که 'پرستو فروهر' و 'منیره برادران' دو فعال حقوق بشر در فرانکفورت آلمان به این منظور ترتیب داده‌اند و یادگارهای اعدام شدگان و فراریان دهه شصت را در آن به نمایش گذاشته‌اند


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
jmyt17

یادگارهای اعدام شدگان

jmyt17


Thank you for posting this video.

We are not going to forget these brave people at all.

May they rest in peace.


Anahid Hojjati

با تشکر از پرستو فروهر و منیره برادران برای ترتیب دادن نمایشگاه

Anahid Hojjati


Thanks Sobh for posting. We must not forget what happened in that sad decade to many Iranians who cared for their country.