به یاد ایرج میرزا


Share/Save/Bookmark

به یاد ایرج میرزا
by sobh
21-Jun-2012
 


در هجو قمه زنی

بیچاره چه می كشی خودت را
 دیگر نشود حسین زنده
 كشتند و بمرد و رفت و شد خاك
خاكش عـلف و علف چرنده
 من هم گویم یزیـد بد كرد
 لعنت به یزید بدكننده
 اما دگر این كتل متل چیست
 وین دسته خنـده آورنده
 تخم چه كسی بریده خواهی
 با این قمــه‌های نا برنده
 آیـا تــو سكینـــه‌ای كـه گـوئی
 سو ایستمیرم عمیم گلنده
 كو شمـر و تو كیستی كه گوئی
 گل قویـما منی شمیـر النده
 تو زینـــب خواهـــر حسینـی
 ای نره خر سبیــل ‌گنـده؟
 خجلـت نكشی میـان مـردم
 با این حركات مثـل جنده
 در جنگ دو سـال پیش دیـدی
 شد چند كــرور نفس رنده
 از این‌همـه كشتـگان نگـردید
 یك مو ز زهــار چرخ كنده
 در سیـزده قرن پیـش اگـر شـد
 هفتاد و دو سر ز تن فكنده
 امـروز چرا تو می كنی ریش
 ای درخور صد هزار خنده
 كی كشته شـود دوبـاره زنـده
 با نفــریــن تو بــر كشنــده
 بــاور نكنـی بیـــــا ببنـــدیـم
 یك شرط به صرفه برنده
 صـد روز دگـــر بـــرو چـو امـــروز
 بشكاف ســر و بكـوب دنــده
 هی بر سر و ریش خـود بزن گل
 هی بر تن خــود بمال سنده
 هی با قمه زن به كله خویش
 كاری كـه تبر كند به كنـده
 هی بر سـر خــود بزن دودستـی
 چون بال كـــه می‌زنـــد پرنـده
 هی گـو كـه حسیـن كفــن ندارد
 هی پـــاره بكــن قبــای ژنده
 گر زنـده نشــــد انـم به ریشـت
 گر شـد ان تو به ریش بنده!


 


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
Azarbanoo

Thanks for reminding us of IRAJ Mirza

by Azarbanoo on

Great thinker of IRAN.


Fatollah

Iraj Mirza

by Fatollah on

متفکر بزرگی بود
یادش گرامی


Shazde Asdola Mirza

در هجو قمه زنی

Shazde Asdola Mirza


Thanks for reminding us of Iraj Mirza, and his fight against Shiite indocterination ... to prepare masses for martyrdom ... for keeping the Mullahs in power.