(ابولولو)


Share/Save/Bookmark

(ابولولو)
by sobh
25-Apr-2009
 

مدت هاست که شایعه ویران کردن آرامگاه فيروزان یا ابولولو در ایران وجود دارد. این شایعه در دو سه هفته پيش با بستن درهای آرامگاه به روی بازدید کنندگان و توریست ها جدی تر شد و اکنون که مرکز ژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن رسما اعلام کرده که دولت ایران قصد ویران کردن این اثر تاریخی و باستانی را دارد می شود قبول کرد که بار دیگر سازمان ميراث فرهنگی ایران و دولت وقت دست به تخریبی کاملا عمدی زده است. این تخریب این بار به سفارش کشورهای عربی است. آن گونه که مرکز پژوهش های دانشگاه لندن می گوید دولت ایران پس از داشته قبول کرده که به خواست آن « دوها » مذاکراتی که با نمایندگان کشورهای عربی در گردهم آیی ها این اثر تاریخی و ملی ما را ویران کند. یکی از کسانی که به شدت این ماجرا را دنبال کرده شخصی است به نام محمد سليم ال اوا دبير کل اتحادیه بين المللی محققين مسلمان (که شهرتش از آن جایی است که گفته خداوند زن ها را برای بارورشدن و بچه آوردن به دنيا آورده است.) برای اکثر توریست ها و قبل از هر چيز شخصيتی است « فيروزان » کسانی که به دیدن این اثر تاریخی می روند صاحب آرامگاه که در مقابل اعراب مهاجم به ایران ایستادگی کرده است

نوشته ها و شایعات زیادی در مورد صاحب این آرامگاه وجود دارد که در مجموع می شود گفت که در واقع آرامگاه او همانند یک سرباز گمنام یا به نامی است که اهميتی خاص برای همه دارد و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. و حالا این سمبل قرار است به دست حکومت جمهوری اسلامی ویران شود. نکته ای که در این ميان اهميت دارد این است که این آرامگاه متعلق به هر کسی که می خواهد باشد فرقی نمی کند اکنون اثری تاریخی است و حزو ميراث فرهنگی ایرانزمين است و ویران کردن آن به هر دليلی جرمی قابل تعقيب است. اما دولت ایران را چه باک از این جرایم پشت سر هم؟ آیا به راستی هنوز برای افرادی این شک وجود دارد که تخریب های سراسری آثار باستانی و تاریخی ایرانزمين عمدی نيست؟

فيروزان (ابولولو) کيست؟

ابو لولو به معنای پدر مرواريد

است

« تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عضر ساسانی به عصر اسلامی » آنگونه که در کتاب گفته شده فيروز نهاوندی یا ابو لولو یکی از ایرانيان در دوره اوليه ورود اعراب به ایران بوده است .

او کسی بود که گمان می شد عمر بن خطاب خليفه مسلمين و کسی را که به ایران لشکر کشيد را به قتل رسانيده است فيروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مروارید لولو می گویند به فيروز پدر لولو یا پدر مروارید گفته می شد عبيدالله پسر عمر پس از قتل پدرش فيروزان را که متهم به قتل او بود همراه با مروارید دختر فيروزان و هرمزان سردار معروف ایرانی و یک مسيحی ایرانی به نام حفينه را که در جنگ های عليه مهاجمين اعراب همراه هرمزان بود به قتل رساند

آيت الله تسخيری در بيانيه خود خطاب به محمد سليم العوا :

خدا را شکر تلاش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نتيجه

رسيد

محمد سليم العوا:

خبر تخريب اين مزار را نيز ممكن است به زودی بشنويم

آیت الله تسخيری تاآيد آرد: " خدا را شكر تلاش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نتيجه

رسيد و قبر یكی از دراویش قدیمی آه برخی عوام آن را قبر ابو لولو می دانند تعطيل شد و خواستار آن

هستيم آه این مزار برچيده شود".

عصرایران - آیت الله محمد علی تسخيری دبيرآل مجمع تقریب اسلامی در بيانيه ای خطاب به اتحادیه

جهانی علمای مسلمان از تعطيلی مزار منسوب به قاتل خليفه دوم موسوم به ابولوءلوء خبرداد.

دآتر"محمد سليم العوا" دبيرآل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در (asriran.com) به گزارش عصرایران گفت و گو با سایت خبری شبكه العربيه اظهار داشت : " این مزار، قبر قدیمی یكی از صوفيان بوده آه

دولت ایران چند روز پيش، آن را تعطيل آرده است."

وی اضافه آرد:" تخریب این مكان نيازمند تصميم طرفهای مسئول محلی و نيازمند زمان بيشتری است اما

خبر تخریب این مزار را نيز ممكن است به زودی بشنویم."

العوا توضيح داد آه تعطيلی این مزار پس از تلاش های اتحادیه جهانی علمای مسلمان صورت گرفت و

هياتی از این اتحادیه نيز در چند ماه گذشته به ایران سفر آرده و علاوه بر بررسی موضوعات روابط اهل

تسنن و شيعيان به ویژه در آشورهای عراق و لبنان ،موضوع وجود مزاری برای قاتل خليفه دوم در شهر

آاشان را مطرح و آن را از موانع تقریب ميان مذاهب اسلامی دانستند.

وی اضافه آرد: " البته در این سفر فهميدیم آه بسياری از مسئولان دولتی حتی نام این مزار را هم

نشنيده اند اما پس از بررسی، تصميم گرفتند آه این مزار تعطيل شود و این اقدام را به ما نيز اطلاع

دادند."

پيش از این و درهمایش گفت و گوی ميان مذاهب اسلامی آه در ابتدای سال جاری در شهر دوحه قطر

برگزار شده بود؛ بسياری از علمای اهل تسنن از علمای شيعه ایران خواسته بودند تا مزار ابولوءلوء قاتل

خليفه دوم در شهر آاشان ایران تعطيل شود.

در این همایش همچنين مطرح شد آه این مزار، ساختمان باشكوهی است و نام" مرقد بابا شجاع الدین

ابو لوءلوء فيروز" را با خود دارد .

بيانيه آیت الله تسخيری

آیت الله تسخيری در بيانيه خود خطاب به دآتر محمد سليم العوا دبيرآل اتحادیه جهانی علمای مسلمان

آورده است:" خدا را شكر تلاش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نتيجه رسيد و قبر یكی از

دراویش قدیمی آه برخی عوام آن را قبر ابو لوءلوء می دانند تعطيل شده و خواستار آن هستيم آه این

مزار برچيده شود.

دبيرآل اتحادیه جهانی علمای مسلمان نيز با صدور بيانيه ای این خبر را تایيد آرده است.

همچنين آیت الله تسخيری پيش از این در گفت و گویی با سایت خبری شبكه العربيه اعلام آرده بود آه

ابولوءلوء فرد مجرمی بوده آه در شهر مدینه حد اسلامی بر وی اجرا شده و جنازه وی در این شهر دفن

است و جنازه ای هم به ایران منتقل نشده است.

اثر تاريخی آرامگاه فيروزان (ابولولو) مظهر مقاومت ايرانيان در دوران

تجاوز اعراب به ايران به سفارش کشورهای عربی ويران خواهد شد.

از سايت: کانون پژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن

ترجمه از: کميته نجات پاسارگاد

مقبره فيروزان که در بين عوام به عنوان مقبره امامزاده ابولولو (و یا ابولولو) مشهور

است و در شهر کاشان از استان اصفهان قرار دارد به دستور حکومت اسلامی ویران

می شود. روز سه شنبه بيست و ششم ژوئن جمعيت کثيری از ایرانيان در مقابل

فرمانداری اجتماع کرده و به تخریب یکی از ميراث های تاریخی ایران اعتراض کردند.

اثری که در واقع نماد مقاومت ایرانيان در برابر مهاجمان عرب در قرن هفتم ميلادی بوده

است. برخی نيز او را یکی از بزرگان شيعه و نيز صوفی گری می دانند.

عمربن الخطاب خليفه مسلمين در شصد و چهل و پنج ميلادی به دست فيروزان

کشته شد. گفته می شود که فيروزان یکی از اسيران جنگی بوده که پس از سقوط

تيسفون که همان عراق کنونی باشد در بازار برده فروشان فروخته شده است و یکی از

بزرگان عرب به نام مغيره بن شعبه او را خریده و به عنوان برده با خود به مدینه برده

است.

احتمال زیاد می رود که فيروزان زرتشتی بوده است و برخی ها حتی او را یک روحانی

زرتشتی دانستند. ایرانيان به هنگام حمله اعراب در قرن هفتم ميلادی اکثرا زرتشتی

بودند.

عمل فيروزان پاسخی به » : یکی از تظاهر کنندگان روز سه شنبه اظهار داشته است که

بدکاری های اعراب مسلمان مهاجم به ایران بوده است که کشور ما را غارت کرده،

مردم را قتل عام نموده و به زنان تجاوز کردند. ما ایرانيان هرگز جنایات آن ها عليه خود را

«. فراموش نخواهيم کرد

برخی از اعراب و عده ای از تاریخ نویسان مسلمان برای تخفيف شجاعت و قهرمانی

نشان داده شده از جانب فيروزان (عموما بر اساس شرحی که ابن شهاب داده است)

گفته اند که قتل عمر به علت دعوا بر سر پرداخت ماليات بوده است.

در دوران صفویه و رسيدن اسلام شيعی به قدرت سلسله مزبور او را به نام بابا شجاع

الدین خوانده و مدعی شد که این شخص شيعه و شهيد بوده است.

می گویند که این قبر او نيست. بعضی » : یکی از دیگر از معترضين خشمگين می گفتها هم می گویند او اصلا مسلمان نبوده. خب نبوده باشد. برای ما مهم آن است که

این ساختمان نماد اوست و نماد اعتقادات ما و مقاومت ما در مقابل مهاجمانی غير

اگر ابولولو عرب بود آن ها یک » : تظاهر کننده ی دیگری اضافه کرد که «. متمدن استگنبد طلایی روی قبرش می ساختند نه این که آن را ویران کنند

. نه، آن ها قبر او را

خراب می کنند برای این که او یک ایرانی و یک ایرانی شریف است و در نتيجه کارشان

« اهانت به ملت ایران محسوب می شود

محمد سليم العوا دبير کل اتحادیه بين المللی محققين مسلمان که پيش از این اعلام

در گفتگو با « خداوند زنان را برای حاملگی و بچه آوردن خلق کرده است » داشته بود کهتقاضا برای تخریب این بنا به وسيله گروهی از نمایندگان » : خبرگزاری العربيه گفته است

عرب چند ماه پيش، پس از برگزاری گردهم آیی دوها در آغاز سال، تسليم ایران شده

است. در آن گردهم آیی اگثریتی از دانشمندان سنی از ایران خواستند تا این مقبره

«. خراب شود

شخصی با نام اختصاری ن که در ميان معترضين در برابر دفتر فرمانداری کاشان بود

گفت تصور کنيد که آلمانی ها از انگليسی ها بخواهند تا قبر کسانی را که در انگلستان

نقشه کشتن هيتلر را در جنگ دوم جهانی کشيدند خراب کنند. چرا که نگاهداری این

قبرها اهانتی به آلمان ها محسوب می شود؟ آیا انگليسی ها این کار را قبول می

کنند. کشتن عمر به دست فيروزان امری مذهبی نبود بلکه اقدامی در جهت برانداختن یک دیکتاتور مستبد از روی زمين محسوب می شد. درست همان کاری که انگليس ها

می خواستند با هيتلر بکنند.

مقبره فيروزان که در بين راه کاشان به شهر فين واقع است شامل یک حياط، یک ورودیه، یک

گنبد مخروطی با کاشيکاری فيروزه ای و سقف های نقاشی شده است. تاریخ اصلی ساختن بنا

مشخص نيست اما می دانيم که در نيمه دوم قرن چهاردهم کاملا بازسازی شده و سنگ قبر

جدیدی نيز بر روی مزار او قرار داده شده است.

Send to all

Addition on April 26 2009:

 Thanks to Mr. Ali Ohadi, I found the source for this article here:

//www.ali-ohadi.com/global/index.php?section=guest&module=balakhooneh&lang=fa&id=66


Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
sobh

Dear Ali Ohadi

by sobh on

 

Thank you for the update and clarification about the source of this news.

The Truth is that I received this (old) news in my email from a friend with no mentioning of the source and date. I had few choices, one; just forward the email to my friends (which I did) and two publish it somewhere where more people will read it.  At no time there was any intention of not mentioning the source of the news, the only problem was that I didn't know who the source is, and I thank you again for this clarification. And Although this might be relatively old news, but still is good to know about the intention of the IRI leaders to destroy our culture and history.

 


Ali Ohadi

سلام بر حضرت صبح

Ali Ohadi


من البته اشکالی در اقتباس یا نقل قول یا کپی یک خبر یا مطلب نمی بینم، به شرطی که آدم یک کمی منصف باشه و ذکر ماخذ بکند. این کار نوعی احترام به خواننده است. همان طور که ملاحظه می کنید، برخی ها قدیمی بودن خبر را دریافته اند، اما خیلی ها نمی دانند که شما حتی متن مطلب را از جای دیگری که دو سال پیش منتشر شده، کپی کرده اید. خوب ، این یک کمی بی انصافی ست، حتی اگر خبر اینقدر کهنه و قدیمی شده باشد.

من هم خیلی اتفاقی به این موضوع برخوردم

این هم لینک مطلب با تاریخ و ذکر ماخذ و غیره و غیره، برای آنها که نمی دانند شما تا کجاها رفته اید؛

//www.ali-ohadi.com/global/index.php?section=guest&module=balakhooneh&lang=fa&id=66

 

یا علی


Anonymous Observer

Beware

by Anonymous Observer on

Anyone who touches Pirouzan's tomb will suffer the same fate as that pedophile murderer Omar.


default

ابولولو

Faribors maleknasri M.D. (not verified)


This is an old news and aims on deviating the thought from Tabass. Greeting


default

Demolish Kabeh

by Surna (not verified) on

There used to be a happy and human way of life (Aryan culture of hard work and equality of working person) in Eurasia for over ten thousand years until the Semitic culture/religion (cast-system, superstitious, thievery mourning and depression) of desert south over shadow the Eurasia.

Down with lizard-eaters
Long live Aryan culture


default

Old or New?

by Anonymous Abu Lo Lo (not verified) on

This is an old news (from June 2007) or is it new? I do not know if this has been done, but I would not be surprised of IRI to do such thing.

Here's to Abu Lolo in ridiculing the bast*** Omar and the source of all our problems of today:

//www.youtube.com/watch?v=wXdmgpzQOOc&feature...


SamSamIIII

Ahhhhhh ,

by SamSamIIII on

thanks my good man , patriots must make it loud and clear , any one who can help , pls come out and give suggestion or open a petition , any thing..these dogs of Qadesiyeh are getting wilder as yrs go by , tokhmeh Arab gotte be stopped . This is pure treachery by any standards even by seeds of Saad ibn vaghass ..

God be my witness , if Arabo Ommaties do this , patriots will decapitate the ones behind this  even if they are walking with a cane in old age when the time comes ,be it 10 yrs from now or 50 ..

 

Firouzan per my earlier blog "Nahavand" ;

"".....For it , was the sacred place, where true Iran ,for the last time stood in unison, , to defend the motherland and what was left of it in the battle of Nahavand, after the tragic Qadesiyeh & loss of  Ctesiphon . Be it Parthians,Sarmatians,Persians, the last bastions of Scythians, Alans ,Dailamis or Medean warriors Kurds & Azaris , they all stood for one last epic heroic stance against Divan (the name by which Iranians called the invaders) . They lost but the proud folks of Nahavand who witnessed the the tragedy 1st hand never forgot and some day one of their sons , Firouz(Abu-loalo) of Nahavand, a one time Sassanid soldier ,a one time Roman POW, and later Gholam /slave to an Arab Warrior (Amru-Moghaireh)  saw the begging faces of slave women and children of Iran in Medina , Cried from the heart and took revenge on the Khallifate al Arab Omar with his stollen sword .""

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia