اعلاميه شبکه سکولارهای سبز در مورد خطر جنگ‎


Share/Save/Bookmark

Shorts
by Shorts
07-Mar-2012
 

هموطنان گرامی،

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران، بنا به خواست اعضاء شبکه و برای رفع هرگونه سوء تفاهم ناشی از سکوت اين شبکه در مورد خطر جنگ، بدين وسيلهء اعلام می دارد که از نظر ما تنها «وطن از ياد بردگان» می توانند خواهان انجام جنگی خانمان سوز عليه کشورشان شوند و هيچ جنگی نمی تواند راه حل برون رفت کشورمان از وضعيت هولناک کنونی باشد، هرچند که ميهن ما از همان روز بقدرت رسيدن اسلاميست ها در خطر جنگ قرار داشته و ماجراجوئی های آنان يکبار هم جنگ واقعی را به خانه هامان آورده است و تا اين حکومت برقرار است چنان خطری نيز کاملاً مرتفع نخواهد شد. اما، در عين حال، ما فکر می کنيم که اعلام مخالفت صرف با جنگ از جانب شخصيت ها و گروه های سياسی نمی تواند تأثيری بر جريانات کنونی داشته و از وقوع اين حادثهء ناهنجار جلوگيری کند و، در نتيجه، اکتفا کردن به صدور اعلاميه و موضع گيری کردن در رسانه ها اغلب کاری جز رفع و اسقاط تکليف نيست، که نه تنها نمی تواند دردی را دوا کند بلکه اغلب به نفع حکومت اسلامی و لابي های آبرو باخته شان در خارج کشور تمام می شود.

به اعتقاد ما، بعنوان شبکه ای که از ابتدای تأسيس اش کوشش خويش را بر فراهم آوردن زمينهء مناسب برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی اختصاص داده، اگر شخصيت ها و گروه های سياسی می خواهند که در اين لحظهء حساس از تاريخ معاصر وطن مان کاری برای مردم خود انجام داده باشند، بايد بر پايهء مشترکات متعددی که وجود دارد در يک جبههء وسيع سکولار ـ دموکرات عليه حکومت اسلامی دست به ائتلاف زده و آلترناتيوی مدرن، امروزی، صلح طلب و آشتی جو را از جانب ملت ايران به جهانيان عرضه بدارند.

اين شبکه، در راه نجات کشور عزيزمان ايران از مهالک گوناگون آفريده شده از جانب حکومت اسلامی، و نيز در برابر تبليغات فريبکارانهء لابی های اين حکومت، که کارشان ايجاد اعتشاش در صفوف سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب است، ارادهء قاطع خود را برای مسلط ساختن اعتقاد به آلترناتيوسازی بعنوان گفتمان اصلی سياسی سپهر اپوزيسيون اعلام می دارد. اگر از اين منظر ک بنگريد، آشکارا خواهيد ديد که جنگ طلب هر آن کسی است که می کوشد تا آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی شکل نگيرد.

اعضاء شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی:

آرام حسامی، رضا حسين بر، محسن ذاکری، مهدی ذوالفقاری، فرخ زندی، محمد زمانی، مسعود نقره کار، اسماعيل نوری علا

17 اسفند 1390


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Roozbeh_Gilani

A quote straight from this excellent anti-War announcement:

by Roozbeh_Gilani on


اين شبکه، در راه نجات کشور عزيزمان ايران از مهالک گوناگون آفريده شده از جانب حکومت اسلامی، و نيز در برابر تبليغات فريبکارانهء لابی های اين حکومت، که کارشان ايجاد اعتشاش در صفوف سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب است، ارادهء قاطع خود را برای مسلط ساختن اعتقاد به آلترناتيوسازی بعنوان گفتمان اصلی سياسی سپهر اپوزيسيون اعلام می دارد. اگر از اين منظر ک بنگريد، آشکارا خواهيد ديد که جنگ طلب هر آن کسی است که می کوشد تا آلترناتيوی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی شکل نگيرد


MM

ATTN all closet-warmongers - here is another document to poo-poo

by MM on

.