آزادی و آدميت


Share/Save/Bookmark

Shorts
by Shorts
03-Apr-2008
 
فريدون آدميت روزگارش در پی زيست سرافرازانه اجتماعی ، سياسی و فرهنگی ملت ايران بود و در پيکار با تاريکی ها گذشت . او شنبه دهم فروردين ماه 1387 در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست .

فريدون آدميت از نخستين تاريخ نگاران نوين ايران است که به جای وقايع نگاری به علت شناسی می پردازد و در نگارش خود به فلسفه تاريخ نظر دارد .

او با توجه به چنين فلسفه ای باور دارد که جوامع انسانی به آرامی به سوی آزادی و توانمندی شهروندان خود حرکت می کنند و حکومت های استبدادی در اين روند به ناچار جای خود را به حکومت مردم سالار می دهند .

او مشروطه را نشانه وارد شدن ملت ايران در چنين روندی ارزيابی می کندکه نتيجه نهايی آن به حکومت قانون و مردم سالاری می انجامد و آنرا زمينه ساز عدالت خواهی در فرهنگ کهن و والای ايران می داند .

او نخستين کسی بود که به صورت مدون و اصولی روش شناسی علمی را در تاريخ نگاری مبتنی بر تحليل انديشه سياسی بکار برد .همانند احمد کسروی او تنها کسی است که در اين حوزه به روشنگری پرداخت .او انديشه های روشنفکران دينی را همسو با تحقق آزادی نمی ديد و در همين رابطه ترديدهايی در مورد درستی بينش سياسی اين گونه کسان ابراز داشته که نمونه آن به نقد کشيدن ديدگاههای اشخاصی چون علی شريعتی و جلال آل احمد بود.کاری که ديگر روشنفکران شهامت و شجاعت بروز آنرا نداشتند .

او يک روشن انديش ماندگار و آثارش از برجسته ترين نوشتارها درباره تاريخ ايران کنونی می باشد . ما آثار چاپ شده او را خدمتی بزرگ به فرهنگ ايران می دانيم و ياد او را همواره گرامی ميداريم.

اديب برومند ـ مهندس عباس امير انتظام ـ بانو دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشيد افشارـ دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ تيرداد بنکدارـ دکتر چنگيز پهلوان-بانو گيتی پورفاضل ـابولحسن پازوکی- سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بيژن جانفشان ـ عيسی خان حاتمی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس حميدرضا خادم ـ دکتر پرويز دبيریـ جمال درودیـ آرش رحمانی ـ دکتر علی رشيدی ـ دکتر محسن رهامی-مهندس اشکان رضوی ـ مهندس کورش زعيم ـدکتر احمد ساعی- بانو توران شهرياری ـ مهندس مجيد ضيايی ـ پيمان عارف ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـدکتر عليقلی محمودی بختياری- هرمز مميزی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ بانو پريچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نيمآوری ـدکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی- مهندس حبيب يکيتاـ


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
Anonymouse

Fifth paragraph

by Anonymouse on

Talks about Shariati and Jalal-e Al-e Ahmad.

Anonymous-am to ke aberoye maro bordee.  We are talking about an anonymous union and you need to pass some basic math before joining the union.


default

What the heck?

by Anonymous-am (not verified) on

How did Al-Ahamd came into this? Adamyiat not Al-Alhamd. Say that 5 times, Ananimouse.


Anonymouse

Jalal'e Al Ahmad?

by Anonymouse on

I remember Jalal-e Al-e Ahmad different than Shariati.  Wasn't he the husband of Simin Daneshvar? I don't remember everything now but I thought he had written novels, not philpsophy like Shariati. I remember Al-e Ahmad as a good novelist. 


Ali P.

2 giants

by Ali P. on

In 1944, Kasravi wrote about , and praised a new book on Amir Kabir, by a young man, recent college graduate, Fereydoun Aadameeyat. He never made it to see the young man turned out to be one of the giant historians of Iran. I did look for the book, but to this date, have not found it.


Asghar_Massombagi

I did

by Asghar_Massombagi on

I did read Adamiyat's books when I was your age and it changed my whole outlook. If I get a chance perhaps I'll write a little something about my experience.  He was a towering figure.


Jahanshah Javid

I wish

by Jahanshah Javid on

I wish when I was a 17-18, just before and after the 1979 revolution, I had read Fereydoun Adamiyat's books rather than Ali Shariati's. Ideas on freedom and rational thought could have done me a lot more good.