«دائی جان ناپولئون»


Share/Save/Bookmark

Shorts
by Shorts
02-Dec-2009
 

 

Email from: Javidiran@peymanmeli.org
To: A Undisclosed
Sent: Tuesday, December 01, 2009 6:34 PM
Subject: JJ or Reveal it Truth

 

 

آنچه در اينجا می خوانيد بسيار به حقيقت نزديک است.

چطور ايرانيان دات کام اين مطلب را خودش در سايت خودش گذاشته است نمی توان گمانه زد بنظر کمی عجيب می آيد. ولی تا آنجا که بياد دارد اين دامنه اينترنتی همواره به نام جهانشاه جاويد ثبت شده بود ولی بنظر می رسد چون مدت اعتبار ثبت دامنه در هفت نوامبر سر می آمده است کسی آنرا حک کرده باشد ويا به ترتيبی فروخته شده باشد يا هر مورد مشکوک ديگری و وقتی ثبت می شده بجای نام جهانشاه جاويد با نام مخفی ثبت شده باشد. اين دامنه اخيرا دوباره ثبت شده و تا سال 2013 اعتبار دارد.

اما آنچه در اينجا بنظر خواننده می رسد بدنبال رسوا شدند بنياد علوی پيش می آيد و ميرود که بسياری ديگر را گريبان بگيرد. منتظر خبر های بعدی باشيد.

ايرانيان دات کام يکی از تارنما هائی بود که در همان روز های اول گشايش اينترنت به روی همگان همان زمان ها که من جزو اولين ها بودم که يک تارنما برای خود ساختم در اينترنت پديدار شد. زمانی که خواننده ويا نگارنده زيادی نداشت.

از همان روزهای اول اين شخص را شناختم و به هرکس که با من تماس داشت نوشته به آن تارنما نرود زيرا معلوم بود به دليل کليک هائی که به آن سايت می شد و تعداد خوانندگانش پول می گرفت بهمين دليل هم مطالبی می نوشت که بسياری را جذب کند. خواننده برايش مهم بود نه مطالب.

کاری که من مکردم فرتور ها ويا مطالب را اگر لازم بود به آگاهی مردم برسد را از آنجا در آورده در متن ايميل می فرستادم. همين کاری که الان هم در بسياری موارد انجام ميدهم. ولی باعث می شد دکان اين عامل رژيم بسته بماند.

بسياری همان موقع مرا مورد شماتت قرار دادند و اعتراض را متوجه من کردند و مرا باور نمی کردند.

بفرمائيد دوباره آن گمانه ای که زده بودم درست در آمد و ثابت می شود. حقيقت رو می شود. آنهم در تارنمای خود همين جهانشاه جاويد.  چطور نمی دانم.

چطور من می توانم اين گونه گمانه ها را بزنم نميدانم احساسی در من بوجود می آيد و تا بحال هم اين «دائی جان ناپولئون» در هيچ مورد اشتباه نکرده است هر گمانه ای در مورد کار هرکس زده خوشبتخانه درست از آب در آمده است.

باهم می خوانيم

Freedom of a speech ?? Editor of Iranian.com biography

ح-ک


Share/Save/Bookmark

more from Shorts
 
anonymous111.2

Sorry JJ

by anonymous111.2 on

for registering the domain name under my name...I should have at least given you a courtesy notice...but I noticed that it was coming up for renewal, and given the popularity of the site, I just couldn't resist.  I jumped on the opportunity...you should have kept your eye on the ball buddy...you know what they say: you snooze, you loose..

_______________________

seriously, unfortunately and very sadly, I am embarrassed to admit that my ability to read and write Persian is becoming a little rusty.  I really didn't get what this piece was talking about.  I was going to ask for someone to elaborate, but then I said to myself: do I really care? and the answer was a resounding NO!

Keep up the good work J, and ignore the ignorami (I guess ignorami would be the plural for ignoramus?)


IRANdokht

Congrats JJ

by IRANdokht on

You seem to have a lot of "hassood va badkhah", you must be doing something right! ;-)

Seriously though, please don't encourage these morons  :-P

IRANdokht


HollyUSA

I don't get it

by HollyUSA on

I don't get the part about the expiration. Have they not heard of domain registration renewal??? Or are they hoping we haven't?


Jahanshah Javid

Having so much fun

by Jahanshah Javid on

This is an email sent to a group of Iranians.

I can't wait to see what other Daie Jan Napoleon theories turn up :)))