حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن


Share/Save/Bookmark

حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن
by Shorts
10-Jun-2009
 

پنجشنبه، ١٤ خرداد ١٣٨٨/٤ ژوئن ٢٠٠٩

برگزاری یک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست

( با امضا های جدید)

جمهوری اسلامی ایران در کار به راه انداختن "انتخابات" دیگری است. این انتخابات در زمانی صورت می گیرد که حضور، نفوذ و دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزایش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی براصل اعتقادی "ولایت مطلقۀ فقیه" و آپارتاید جنسی، دینی، قومی، و فرهنگی استوارشده است. این آپارتاید اکثریت قریب به اتفاق  شهروندان را "غیرخودی" یعنی، "شهروند درجه دو" اعلام می کند. نظام شریعتمداران ولایتی حاکم بر ایران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است.  

انتخابات یعنی شرکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خود. ضمانت اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است. یعنی درست آنچه در استبداد دینی خمینی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسری، تبعیض و بیقانونی جانشین شده و به نفی کا مل حاکمیت مردم منجرگردیده است.

در جمهوری اسلامی، مهمترین هدف انتخابات، کسب و احرازمشروعیت است برای نظام. وبنابرین انجام انتخابات، چیزی نیست مگر تائید یکی از کاندیداهای "خودی" که از صافی های آشکار و نهان حاکمیت و نیز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری نیزازاین قاعده مستثنی نیست. چنین مراسمی حتی شایستۀ عنوان "انتخابات " نیست.

ادامه حاکمیت کنونی به تشدید بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی خواهد انجامید. مردم ایران شایسته داشتن نظامی دمکراتیک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذیرد. عملکردِ سی ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکمیت دین مدارانه بهیچوجه قادر نیست حقوقِِ دمکراتیک و خواستهای حق طلبانه وعدالت خواهانه ِانقلابِ مردم ایران را برآورده سازد. خروج از بن بستِ سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری یک انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنین امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی میسراست.

رسول آذرنوش، احمد آزاد، نعمت آزرم، ابراهیم آوخ، مهدی اصلانی، رضا اکرمی، بهمن امینی، یاور بیدار، نیلوفر بیضایی، میثاق پارسا، کامران پارسایی، ناصر پاکدامن، محمد پروین، منوچهرتقوی بیات، سیروس جاویدی، هادی جواهری لنگرودی، علی حجت، حسن حسام، حنیف حیدرنژاد، فرهاد حیرانی، نسیم خاکسار، احمد خزاعی، اسماعیل خوئی، زهره خیام، هایده درآگاهی، رضا دقتی، حسین دولت آبادی، رویا دیناروند، علی دیناروند، هوشنگ دیناروند، ناصررحمانی نژاد، بهرام رحمانی، حمید رضا رحیمی، سعید رهنما، حسن زرهی، اکبرسیف، محمد رضا شالگونی، عباس عاقلی زاده، سیاوش عبقری، شهلا عبقری، حسن عزیزی، میرزا آقا عسگری(مانی)، آنا عنایت، منصورفرهنگ، پرویزقلیچ خانی، شهرام قنبری، حجت کسراییان، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، لیلی گلزار، هدایت متین دفتری، یاشار محتشم، سهراب مختاری، رضا مرزبان، فریبا مرزبان،  سهیلا مسافر، ایرج مصداقی، عباس مظاهری، فریدون معزی مقدم، بهروز معظمی، هایده مغیثی، علی مهر آسا، اردشیرمهرداد، شکوه میرزادگی، علی ندیمی، مسعود نقره کار، حمید نوذری، اسماعیل نوری علاء، پرویز نویدی، اورا نیکیان، شهرام وفائی، جعفر یعقوبی، مهدی یوسفی.  

امضاءهای جدید: سه شنبه ١٩خرداد ١٣٨٨/٩ ژوئن ٢٠٠٩


Share/Save/Bookmark

more from Shorts