Iran's regime kills another juvenile offender

Share/Save/Bookmark

SCE Campaign
by SCE Campaign
26-Feb-2008
 

Stop Child Executions Campaign was notified that this morning another Iranian youth : Javad Shojaei was executed in a prison yard in the central city of Isfahan, Iran. Javad Shojaei was sentenced to death by hanging for an alleged murder in the year 2000 when he was only 16 years old. Javad's execution was later approved by Iran's superior court. All child executions are performed with prior approval of Ayatollah Shahrudi , the head of Iran's judiciary.

Unfortunately SCE Campaign had no prior knowledge of Javad's case and his name was not among our recorded list of the 96 children facing execution in Iran. SCE Campaign has continuously stated that the number of juveniles facing execution in Iran substantially exceeds those we have been able to record so far. In violation of it's own laws and international laws, the Islamic regime in Iran does not disclose nor publish the names of those facing execution. It is feared that many others have also been executed without the knowledge of outside world. According to a high official of Iran's police, there are at least 170 children facing execution in Iran.

Stop Child Executions Campaign strongly condemns the execution of Javad Shojaei which is in direct violation of international conventions of the rights of the child and calls on the Iran's regime to immediately halt all child executions and approve the parliamentary bill regarding juvenile rights which has been blocked by the fundamentalists during the past 4 years .

In a recent article published in Iran's Etemaad Meli newspaper, Mohammad Mostafaei who represents many Iranian children facing execution, stated that child execution is also in direct violations of Iran's Sharia law, because the reference to the ages of adulthood at 15 for boys and 9 for girls within Iran's legal codes was NOT (nor was intended to) extend to criminal cases.

Iran has the worst record of child execution (and adult execution) worldwide.
Share/Save/Bookmark

more from SCE Campaign
 
default

عدالت حضرت آيت

Anonymousv (not verified)


عدالت

حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام،
نمی دانم آيا مخاطب قرار دادن شما برای اين نوشته درست است يا نه اما در آن خانه برای اين سخن کسی جز شما را نمی يابم که شايد هنوز وقتی که سر بر بالين می نهيد اگر آگاه بر ظلمی رفته بر فرزندان اين سرزمين باشيد، بتوانيد آسوده بخوابيد.

شما را در آن خانه می يابم تا اين سخن را با شما بگويم که شايد آن "عدالت" را که عدالت ورزان به قربانگاه برده اند امان دهيد.

وقتی که اين نوشته را می نوشتم به ياد "امان" دادن ما در آن داستان که گرفتار بوديم و "امان" مان داديد بودم.اگر ذره ای در وجدان شما شک داشتم هرگز اين سياهه را بر سياهه های ديگر نمی افزودم.

روزگار درد ناکی است اين روزها وقتی هر روز خبری و فاجعه ای را از آن ديار می خوانيم و می شنويم. روزگاری که به راحتی برای جان انسان ها تصميم می گيرند و جان انسان فی النفسه انسان شده تاوان عقده های فروخورده عده ای که "انسانيت" را به شرم واداشته اند.

"مرگ" و" اعدام" شده پاسخ هر حرکتی که اندکی با ساز حاکمان متفاوت است."زندان" و "محروميت" شده نقل و نبات آن خانه که شما "ويرانه اش" تحويل گرفتيد و نمی دانم چه تحويلش خواهيد داد.

و چقدر احساس شرم می کنم اين روزها وقتی که هر روز خبر ناديده گرفته شدن حقی ، از آن ديار سيلاب وار سرازير می شود و عده ای يا به آن صندلی های شيرين قدرت چسبيده اند و يا برای بالا رفتن از اين صندلی های "نحس"، سر و دست می شکنند.

يادم هست در آن روزها که " امان" مان داده بوديد هر چه می نوشتيم و هر کار که می کرديم ،عده ای برای دفترتان "نمابر" می کردند و در کنارش می نوشتند "ببينيد اين ها دارند جو سازی می کنند!" . اما امروز آرزو می کنم که يکی از همان ها اين نوشته را نيز برای تان "نمابر" کند تا بخوانيد و کمی بيانديشيد که می دانم خواهيد انديشيد.

نمی دانم در اين روزها آيا می خوانيد اخباری را که حاکی از کردار زير مجموعه تان با فرزندان اين سرزمين است. لابد کسانی برای تان در بولتن ها بريده هايی را می فرستند و در کنارشان هم می نويسند " جوسازی" است! حتما از هر کسی هم پيگير می شويد می گويند "بررسی کرديم حقيقت نداشت". اما آيا يک لحظه و فقط يک لحظه به اين انديشيده ايد که اگر تنها چند درصد از اين اخبار "ظالمانه" حقيقت باشد در پيشگاه جدتان چگونه سربلند خواهيد کرد.

آيا شما هم ابتدا انسان ها را گناهکار و مجرم و برانداز و فاسد و خائن و... می شمريد مگر اينکه خلافش ثابت شود؟ آيا شما هم هر انتقادی را "اقدام عليه امنيت ملی" می دانيد و هر اعتراضی را "محاربه" با خدا؟ مگر شما نبوديد که در حضور ما گفتيد" حتی پرسش کردن از گناه هان گذشته، خود گناه کبيره است"؟مگر شما نبوديد که فرمان " احترام به حقوق شهروندی" را صادر کرديد؟ مگر شما نبوديد که فرياد برآورديد که " برخی بازداشتگاه ها در ايران روی ابوغريب و گوانتانامو را سفيد کرده است"؟ مگر شما نبوديد که می خواستيد "عدالت" پيشه کنيد؟

نامه دردمندانه آن زندانی در بند که راهی جز دوختن لب های خود برای احقاق حق اش نيافته را خوانده ايد؟ (//www.shabnameha.net/spip.php?breve123) خوانده ايد که هنوز به شما اميدوار است هر چند اين اميد خود را "سرابی لذت بخش" و " توهم" می داند؟ نامه درد آور آن معلم "کرد" هموطن را چه؟ هم او که همين ديروز حکم "اعدامش" را صادر کردند. خوانده ايد بر او چه گذشته است؟ (//www.roozonline.com/archives/2007/11/post_49...) نامه مادر منصوراسانلو را چه ؟ (//www.kargaremrooz.com/spip.php?article8953) راستی مرگ آن جوان دانشجوی "کرد" در زندان آن دورترها را چه؟ آن زهرای پزشک در همدان را چه؟

کمی آن سو تر در بلوچستان ما و شما، صدور حکم "اعدام" شده است به مانند نقل و نبات. در آذربايجان ما و شما، هر روز بازداشتی و حکمی و زندانی. در خوزستان ما و شما نيز همين گونه.

حضرت آيت الله!

اين ها که چيزی نيست، هر روز ده ها و ده ها مورد از اين نوع را می بينيم و می بينند؟ آيا شما هم می بينيد؟ اگر تنها ذره ای از اين دريای اجحاف، حقيقت باشد – که معتقدم بيشترشان حقيقت است – آيا به آن روز (روز قيامت) که هم ما هستيم و هم شما ، بی هيچ برتری و پست و مقامی فکر کرده ايد که شرمنده خدای خود نباشيد. امثال ما اگر ظلمی هم بکنيم شايد ذره ای باشد در اين دنيای ظالم اما شما که در آن جايگاه "علی وار" حاکم ايد اگر ظلمی کنيد – يا به عمد يا با سکوت خود- دريايی ظلم کرده ايد.
اين تکه از نامه آن معلم کرد که "اعدامی" اش دانسته اند را خوانده ايد:
"پرونده ام بعد از ماهها بلاتکليفی خردادماه ۸۶ به دادگاه انقلاب شعبه ۳۰ فرستاده شد. بازجوها تهديد می کردند که نهايت ‏سعی آنها گرفتن حکم اعدام يا زندانی درازمدت می باشد. و در صورت اثبات بی گناهيم در دادگاه و آزادی در بيرون از ‏زندان تلافی !؟ می کنند." (سه شنبه ۶ آذر ۱۳۸۶)
//www.roozonline.com/archives/2007/11/post_49...

من حقير سراپا تقصير باور می کنم که اين ادعا در آن "داد" گستر شدنی است، چه "داد" ستانی نيست تا "داد" بستاند.

لحظه ای درنگ کنيد. بگوييد تا اسامی متهمان اين چند سال را در همه نقاط ايران زمين برای تان بياورند. بگوييد در کنارشان سن هر کدام را بنويسند. می دانم که چنين درخواستی چندان غير ممکن نيست که دستور انجامش را بدهيد. اسامی رديف شده و سن و سال شان را نگاه کنيد. آيا اين نام ها اکثر قريب به اتفاق شان سنی کمتر از ۳۰ سال يا کمی بالاتر دارند؟

به پشت سر خود بنگريد. اين ها همه آموختگان مکتب نظامی هستند که برايشان ساخته ايد. اگر معتقديد همه "مجرم"، "مفسد"، "خائن" و "فعال عليه نظام" هستند، آيا يک جای کار لنگ نمی زند؟ ريشه ها را بيابيد. آه مظلوم به هيچ کس رحم نخواهد کرد .....

روزبه ميرابراهيمی
روزنامه نگار / متولد سال ۱۳۵۷
۶ اسفند ماه ۱۳۸۶

ارسال//news.gooya.com/politics/archives/2008/02/068534.php#more


David ET

To Human (not verified)

by David ET on

My comment was longer than the first line.

 


default

Re: David ET

by Human (not verified) on

You are right this is Iranian.com; so here is the relationship of some of the points to Iran:

"Giving knowledge and material to create Chemical Weapons to Saddam's regime by Germany, US and others." -- This resulted in the killing of many Iranian soldiers and injuring them in a way that many of them are suffering to this day! In Iran they call them 'Shimiayee' victims.

"Illegal detention of suspects in Guantanamo Bay.
"-- There was at least one Iranian held in Guantanamo Bay. Why? Who knows? Maybe he was guilty or maybe he was not. But he was held without charge.

"Supporting criminal regimes outlawed by International Law by US and other Western countries.
" -- I am not saying the IRI is good, but the oil reserves are drying up in Iran. If Iran does not harvest nuclear energy, then Iran needs to purchase electricity from other countries. Israel, does not care for this and with support of the West is pressuring Iran to dismantle its nuclear technology.

So you see, it is not all apples and oranges!


David ET

to "Human" (not verified)

by David ET on

This is iranian.com , not israel.com, us.com. russian.com or iraq.com.

and this is the blog of stop child executions campaign. There are many campaigns including amnesty international, human rights watch , and 10's of others who address those issues.

So if you chose to bring up those issue, may be you should join those campaigns ...or start one... and work for those causes. But that does not mean that we should IGNORE the violation of children rights in Iran.

This is an old game of Iran and other regimes who try to distract their public from their own human rights violations by distraction to oustide countries.

HAR SOKHAN JAAEE O HAR NOKTE MAGAHAMI DARAD 


IRANdokht

Please Feel Free

by IRANdokht on

To start a campaing against all those countries where they are disregarding the international laws

this post seems to be already for the case of executing juvenile offenders by IRI

 

IRANdokht


default

Hypocrisy

by Human (not verified) on

Let's bring up the violations of the International Law everywhere just to be fair.

- Israel's crimes against Palestinian people.
- Illegal detention of suspects in Guantanamo Bay.
- Russia's war in Chechnya.
- Giving knowledge and material to create Chemical Weapons to Saddam's regime by Germany, US and others.
- Supporting criminal regimes outlawed by International Law by US and other Western countries.

Thanks you.


David ET

TO: Faribors Maleknasri M.D. (not verified)

by David ET on

Here is your response by Iranian Lawyer Shirin Ebadi:

"Based on the Sharia Islamic laws which were ratified after the Islamic revolution, the penal age for girls was changed to 9 for girls and 5 for boys. Therefore a 10 year old girl or a 16 year old boy in the eyes of law are the considered the same as a 40 year old man who commits a crime."

"One of the problems with the children rights is that in Iran the childhood age for each matter is different. For example if the same boy who was executed because of murder at the age of 16 wanted to obtain a passport to leave the country, he had to obtain his father's permission. On one hand law states that until the age of 18 a person is not mature enough to leave the country but when it comes to penal laws unfortunately it states that the child is held responsible for his actions and therefore they issue death penalty!"

 

Mr. Maleknasri : you say you are an MD and I am sure you agree that the opinions of physicians are more valid than the ones who are not. The same applies to the laws of Iran. Mrs. Shirin Ebadi is an internationally respected Iranian lawyer , therefore is more qualified to give opinion about laws of Iran than you and I.

Additionally here is a list of 55 iranian lawyers and experts who also believe that child execution is illegal. So if you agree that laws shoudl be respected , then I presume you agree that these lawyers understand Iran's law more than you and I do:

سيد محمد علي آذين- حسن آقاخاني- نعمت احمدي- زهرا ارزني – ابراهيم اسماعيلي هريسي – سعيد اقبالي – پريا برنا- مهناز پراكند- هوشنگ پوربابايي- گيتي پورفاضل- محسن جبلي طاهري- حوريه چهار لنگ- ليلا حقيقت خواه- آزاده حمسي- محمدعلي دادخواه- مليحه السادات دادخواه- نرگس دستجردي- پريسا دشتي پور- بهاره دولو- امير رئيسيان- نجما رحماني- نسرين ستوده- عبدالفتاح سلطاني- اكرم سلماني- سيد محمد سيف زاده- زينب سيفي- شاعري – مصطفي شعباني- محمد شيوايي- هاجر صباغيان- شادي صدر- سحر طالبي- شيرين عبادي- اسماعيل عرب- محمدرضا عظيمي- ليلا علي كرمي- نسيم غنوي- فريده غيرت- تقي فرزانه- الهام فهيمي- مريم قنبري- لطيف كبودوند- مريم كرباسي- سارا كريمي- بهمن كشاورز- مريم كيان ارثي- فاطمه گلزار- زهره مجدزاده- منيژه محمدي- محمد مصطفايي – فروغ ميرزايي- ليلا نمازي- عارف نوروزي- مرضيه نيك آرا و صالح نيكبخت

Child execution is against international AND Iran's own laws and here is another reason by Mohammad Mostafaei , an Iranian lawyer:

//scenews.blog.com/2770543/ 

 SO AS YOU SAID: LETS RESPECT IRAN'S OWN LAWS AND DEMAND THE GOVERNMENT OF IRAN WHO IS SUPPOSED TO FOLLOW LAW NOT TO VIOLATE IT AND THEREFORE: STOP CHILD EXECUTIONS!!!


Ben Madadi

Re: XerXes

by Ben Madadi on

I completely agree with you, but these cases that SCE refers to are about children. This is different. Of course some of the executed are criminals. And I too disagree with capital punishment in general. And the Iranian justice system as a whole is mostly a joke, you know that too. I do live outside Iran but I am not out of touch with most of what is going on in Iran.


IRANdokht

READ the content before you start ...

by IRANdokht on

before you start respecting the IRI laws please read the content and see what is being said here:

direct violation of international conventions of the rights of the child

that means Iran has signed an agreement to comply with the international laws and it's breaking them.

It's amazing how people can go on and on and on defending the IRI's "RIGHT" to kill these people without having understood what the problem is to begin with!

yes some of these kids have committed the crimes they are accused of, but not all did! The justice system is flawed and they are too noose-happy to allow more investigations or retrials when witnesses retract their testamonies and/or new evidence is shown.

Please stop repeating what you have once said already and open your eyes and your mind: YOU CAN BE WRONG!!! yes it's a possibility that you are wrong in the way you are looking at these events, but as long as you have a closed mind and you keep repeating the same things over and over again, there will be no hope that you see what is really going on in our country.

 

IRANdokht


default

There are many innocent butLaws in each country should be respec

by Faribors Maleknasri M.D. (not verified) on

Are the Laws concerning the youth in the UK respectable? Why do "IRANIAN"s not help the youth in the UK? The desolate situation, specially of the immigrant`s descendants generation deserves Help of Irano-Britons. In case of the ISLAMIC REPUBLIC of IRAN better one remeinds that in that country the youth is allready with 15 a individual with full social rights. They can allready take part - passively - in the parliament elections. which rights has the youth in UK in this age? No comparable rights anyway. In Iran is every individual with 15 year of age atributed also with full responsibility for Her/His actions. the Education which the childeren enjoy learn them how to manage the life. they are taight and have the possibility to learn soon enough in thier lives that illegal actions are to be punished accordinmg to the Laws. And how is it in the UK? Drunk parents, pedophil grand parents, no education, poorness and so on. In addition to all there is the Queen, there are the princesses and Princes and Lords and Sirs and and and. all these disgracefull individuals stresses the innocent youth. Hier is a review of the situation of the youth and the youth justice system in Today England:
Over 12,000 children are remanded into custody every year in Britain, yet half do not receive prison sentences. But the trend for youth imprisonment in the UK growing day by day. Please acknowledge the following:
“When I was on my way, the only thing on my mind was what it would be like. I got there, went inside and looked around. It wasn't so bad really; it looked just like a social club but with lots of colourful doors. I thought it would be grey, dark and dirty like the American movies. I went into my room - it was bright and airy - but then I heard the door lock and suddenly it started creeping up on me. It was not okay and it was not a social club. I was in a jail cell and I had done nothing wrong.”

Solomon Nateel had only just turned 15 when he was remanded into custody for 10 months, accused of assault. He had had not committed the crime. The boys who had accused him, hated him because of where he lived. He was from King's Cross and they were from Euston. In London “that's worse than the Montagues and Capulets” according to Solomon.

His case collapsed, as it became evident the boys' stories just weren't adding up. But he had spent almost a year locked up in Feltham Young Offender Institute, in west London, praying that the truth would reveal itself and he wouldn't be facing years behind bars for something he didn't do.

“I come from a strict Bengali family,” says Solomon, “when I came out of remand all my friends and most of my family distanced themselves from me. Although I was acquitted, the stain of jail stays with you for a long time. It will stay in my mind forever. Of course I fell in with the wrong crowd then, there was no-one else and I had already been stigmatised. I was angry about what had happened to me and I couldn't trust anyone.”

Paranoid and disillusioned by his experience, he rebelled into a cycle of crime that soon led him back inside prison walls. By the age of 16, he had become a real criminal, and was convicted to two years in prison for affray and carrying an offensive weapon.

Britain's Criminal Justice System is supposed to be a structured and fair system that keeps society, and all its members safe. But it is often failing the very people it was created to protect.

Over 50,000 people are held on remand, awaiting trail every year in England and Wales. Latest Home Office statistics reveal that over 20 percent of these prisoners are acquitted at their trial, accounting for 12,000 people in 2006 alone, and almost half go on to receive non-custodial sentences.

Children and young people, aged under 21, make up more than 20 percent of the remand population in the UK. They are often the most needy and vulnerable youth in British society, facing problems such as addiction, homelessness and illiteracy.

So, why are so many of our youth being wrongly imprisoned, often jump-starting criminal careers, in this way? Is there more to blame than the ASBO generation's lack of obedience and respect for law and society? The UK conceived the presumption of 'innocent until proven guilty' that is revered and respected throughout the world - so why are they now getting it so wrong so often?

There is widespread agreement that the imprisonment of children and young people is ineffective. Like Solomon, over 80 percent of boys discharged from young offender institutes are reconvicted within two years. In most cases prison simply does not work.

However, this well documented fact seems to have escaped Britain's current Government. Prior to their election it took almost four decades, from 1958 to 1995, for the prison population in England and Wales to rise by 25,000 to 50,000 prisoners. Two years later, in May 1997, when the Labour Government came into power, it took them only eight years to match that increase, from 52,000 in 1997 to almost 78,000 in 2005.

It is no surprise that we are now facing a meltdown. Last summer, in the heat of the overcrowding crisis, the then Home Secretary John Reid announced 8,000 new prison places as part of a “package of measures to protect the public and further rebalance the criminal justice system”.

However, the package also included new policies for longer sentences and tough new measures to crack down on anti-social behaviour. These new prison places were preparing for even more sentencing, rather than easing overcrowding. The Government even suggested re-opening prison ships that had been branded “unfit for purpose”.

On the one hand, the promised extra prison places will take England and Wales from the leading incarcerator in western Europe into a new league, that of the former Warsaw Pact states of the east. On the other hand, these new places, each delivered at a cost of £100,000, will still not be enough to meet the Home Office's own prison population growth predictions.

In the same week that Reid made his announcement, 14,000 people were being held on remand. If only half of these prisoners were released, most of the 8,000 places the Home Office proposed to create over the following five years would have been created instantly, and without any cost.

This would not mean releasing wild prisoners to rampage on the streets of the UK. Year on year, the figures have stayed static, 50 percent of those on remand are acquitted, given community sentences or fined.

William Higham of the Prison Reform Trust, a top UK charity that aims to create a just, humane, and effective penal system, says: “These new policies will have a lasting significance for the whole country. The social and economic costs of prison building, prison overcrowding and a dangerous addiction to imprisonment will be felt for years to come, especially within the most vulnerable prison communities such as the young and those on remand.”
I think better one stops reporting critically about such a distant Area as the ISLAMIC REPUBLIC of IRAN and help the " NEXT to US" ones . That is what i think. Greeting


default

Khar Kodeti Babk56

by Kahr Gir (not verified) on

I think that another donkey is caught!

Babk56, why don't you rename yourself Zion56. It is a bit more honest. I know, I know, honesty is an alien concept to a Zionist, but just a little bit? Please?


default

Babk56 moosh nakhoradet

by Jamaleto (not verified) on

cheghadr cute sobat mikoni, elaahi toro mossh bokhoreh


default

سر سگ در حال جوشيدن در ديگ امت مسلمان

Babk56 (not verified)


سر سگ در حال جوشيدن در ديگ امت مسلمان کشورهای ديگر است اين رژيم آنقدر از نان شب كودكان بى رمق و گرسنه ايزانزمين دزديده كه ديگر نميداند با اين پولهاى باد آورده و درآمد نجومى چه كند از چند سال پيش كه امريكا به خاورميانه امد اين دزدان شغال صفت اسلامى بفكر ساختن درآمدى براى اسلام كثيف در صورت از بين رفتن قدرت خود در ايران افتادند چون فقط آمريكاست كه قدرت حمله به اينها را دارد و بنابر اين خامنه ى دستور داد با پول مردم ايران اينها بروند و تحت نام شركتهاى خارجى متعلق به سپاه انواع و اقسام سهام هاى غولهاى اقتصادى اروپايى را بخرند و در آنها سهيم شوند در آلمان دويچ تله كام در فرانسه الستوم و فرانس تله كام در فنلاند نوكيا در سوئد اريكسون و و و اينها سهم ۵٠ نسل بعد از خودشان را هم دزديده اند و از حلقوم كارگران و معلمان و زنان و كودكان ايران بيرون كشيده اند تا به حماس و خالد مشعل وحسن نصرالله و بقيه ضد ايرانيها مانند مقتداصدر و جيش المهدى بدهند اينها را با قيام مسلحانه سرتاسرى و آتش گلوله بايد نابود كرد


default

There are many innocent but not all

by XerXes (not verified) on

Not all who are executed in Iran are innocent. You don't want to be along side with some of these criminals. They are scary and not human. They kill and rape people and based on the Iranian laws they deserve to be killed. I disagree with execution of criminals, but that's another story.
Please don't mistake the lives of the innocent and brave political prisoners with some low life criminals.
I think Iranians out of Iran are a bit lost about life in Iran. Would you want some of killers and rapists that you defend here find a way to your family?
Being critical of the regime doesn't mean that you have to disagree with everything and everyone and every move. There is thing called the common sense, please be aware of it.
Note that I agree that the children under 18 must be treated differently, and I agree that death penalty must go, but again, that's another story!


default

those disrespecting Islam are disrespecting Iranians

by Al Sefati (not verified) on

Don't get me wrong. I am not here to defend this action. It is wrong to execute juveniles...and I am a very secular person so I am not here to defend Islam HOWEVER I believe it is just wrong to so openly disrespect a religion where a big portion of our hamvatans practice and live by.

Disrespecting each other's religious or political beliefs and ideas are just going to divide us further and won't solve anything.


default

Dariushagha=pussy

by bosbos (not verified) on

Dariushagha, ajab kosy hasty baba!


Ben Madadi

Criminal regime...

by Ben Madadi on

So sad! My heart is with the families of Iranians who lose their loved ones to this criminal regime!


default

Islam= Terrorist

by Dariushagha (not verified) on

Once again, the evil empire of Islam has strikes again,
drinking the blood of Our people.

As long as we stand by and watch the innocent lives being destroyed, this barbaric regime will feed of our stupidity.


default

Olaghan hame jam-and

by Khar Gir (not verified) on

That it great! Except for ".", this blog space is full of donkeys! A great catch for the day!

Reedam be sar hameye shoma ke fekr mikonin Iran bayad mesle Gharb bee Khaye bashe.

Why don't you say what these criminals who were hanged committed? You stupid hypocrite donkeys. They should do the same thing here in the West. That way we the tax payer don't have to pay to maintain all the f**king criminals here!


default

FUCK Ayatollah Shahrudi

by Anonymous_Flowers (not verified) on

FUCK FUCK FUCK HIM. HE KNOWS NO HUMANITY! MAY GOD BLESS ALL THOSE WHO DIED UNDER THIS REGIME.


default

Muslims who want to live under Islamic Sharia law

by John Howard (not verified) on

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Separately, Howard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation’s mosques. Quote: ‘IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It.

I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.’

‘This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom’

‘We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society . Learn the language!’
‘Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools.

If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every pportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ‘THE RIGHT TO LEAVE’.’

‘If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.’

//www.zimbio.com/pilot?SP=1&ID=&ZURL=%2FPrime...


default

Crimes of the Mullahs!

by Naazokbin (not verified) on

One of the first victims of the Islamic Republic was a physically challenged, 17-year-old boy who was hanged in public alongside his father.

His crime? Not knowing the whereabouts of his maternal uncle who was a military officer under the Shah.

Both the kid and his father were hanged for the same "crime."

Thirty years on, nothing seems to have changed!


default

Leave Iran alone

by Iva (not verified) on

Bastards ... When moslem clerics started their blood bath as they recited stanic-quranic verses, we "left" Iran alone ... Now, these low life scums say, since we have put barbaric laws in the books, the laws must be followed and everybody needs to shutup. Hypocrite moslems!


David ET

respecting laws

by David ET on

1) Last I checked this is iranian.com and not palestinian.com

2) Great idea, why don't you?

3) Since you agree that laws should be respected therefore Iran's government should also respect INTERNATIONAL law which prohibits child executions


default

Laws in each country should be respected ....

by . (not verified) on

Iranian laws apparently allow a minor who has committed murder or other acts that are defined, to be executed. These are laws of a nation and should be respected. If SEC is so interested in human rights and execuations tell them to blow the same horns over murder of children by Zionists in the occupied terriroties everyday and other crimes by their stooges. Leave Iran alone.


default

Why she left Islam

by not a rat or a mouse (not verified) on

Watch this video about this brave woman leaving Islam:
//www.youtube.com/watch?v=L_o7QnKAmUs


default

Killed another medical student

by Babk56 (not verified) on