شباهت فارسگراهای غیر فارس با فاطمه رجبی

شباهت فارسگراهای غیر فارس با فاطمه رجبی
by Savalan
20-Mar-2012
 

گاهاً که یک ترک، کرد، ترکمن، لر یا هر غیر فارس دیگری، از حاکمیت زبان فارسی دفاع می کند و رسمیت انحصاری زبان فارسی را تبعیض بر علیه اتنیک های دیگر نمی داند، ژست متعصب نبودن و روشنفکری و دمکرات بودن هم می گیرد. در این صورت فاطمه رجبی که هم طرفدار سلطه مرد در جامعه هست و وجود تبعیض بر علیه زنان را هم انکار می کند باید زنی دمکرات و غیر متعصب و روشنفکر باشد. بنده خدا آن قدر دمکرات است و روشنفکر است، که هیچ تعصبی نسبت به جنس خودش ندارد.


Share/Save/Bookmark

more from Savalan
 
Fred

کسروی

Fred


شما باید اول مسئله امثال شادروان علامه  احمد کسروی را حل کنید؛ استفاده از ایندست وحوش مادینه کارتان را راه نمی اندازد.