مصاحبه صدای آمریکا با خانم فاخته زمانی و آقای حسن شریعتمداری

مصاحبه صدای آمریکا با خانم فاخته زمانی و آقای حسن شریعتمداری
by Savalan
01-Apr-2011
 

خانم فاخته زمانی، دبیر و بنیان گذار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و آقای حسن شريعتمداری، فرزند مرحوم آیت اله سید کاظم شریعتمداری روز پنجشنبه یازدهم فروردین در برنامه افق از بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا حضور یافته و به بررسی مسائل و مشکلات آذربایجان پرداختند.


Share/Save/Bookmark

more from Savalan
 
Fred

میزانپلی

Fred


اگر احیاناٌ یک روز خانم فاخته زمانی وقت کردند و حوصله، به علی آقا رهبر و بیشمار عزیزان قدرتمند دیگر در نظام پر برکت که از خطه آذربایجان هستند و به زعم خانم زمانی " ملت  آذربایجان "،  از هم " ملتی " خود بخواهند که با ایرانیان بهتر رفتار کنند.

 و در صدر همه با  آذربایجانی ها که بجز انگشت شمار جدایی طلب از جنس  چهرگانی  و  بر و بچه های شیکاگو در این دوران و در گذشته، نوکر استالین سید جعفر پیشه وری از حزب آذربایجان دموکرات فرقه سی، مابقی از جنس ستار خان و باقر خان و کسروی و ..... هستند.

زور بیهوده نزنید و به میزانپلی بیشتر بپردازید.