زندگی بین دو گورستان

زندگی بین دو گورستان
by Saeed Siadat
02-Apr-2012
 

گورستان "ظهیرالدوله" در "دربند" شمیران تنها پنج دقیقه با خانه من فاصله دارد و گورستان "وست وود مورچواری" در وست وود- لوس آنجلس پنج دقیقه با کارگاه نقاشیم درباره "وست وود مورچواری" در آینده گزارشی خواهم داشت

سال پیش که بعد از ۲۵ سال دوری، به ایران رفته بودم، روزی به پیشنهاد برادرم به تهران گردی رفتیم، این گردش بدون قرار قبلی از گورستان "ظهیرالدوله" شروع وبه "بهشت زهرا" ختم شد

سیاحتی از زندگان در تکاپوی زندگی, بین دو گورستان شمال و جنوب تهران، فکر کردم گزارشی کوتاه و تصویری از این دو گورستان معروف تهران داشته باشم چون دفن شدگان در "ظهیرالدوله" و قطعه هنرمندان در "بهشت زهرا" برای بسیار کسان نامهایی آشنا هستند

//uniqueart.blogspot.com/2011/07/blog-post_10...


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat
 
Shazde Asdola Mirza

علیرضا اسپهبد

Shazde Asdola Mirza


Most beautiful and innovative lettering.

Thanks for providing the link to your photo collection.


Esfand Aashena

Nice collection of pictures. Zahir-o-dolleh is hard to visit.

by Esfand Aashena on

You have to know what to say and what to do in order to be able to get in and visit!

Everything is sacred


Reza86

The online version

by Reza86 on


Reza86

The online version

by Reza86 on