!من و "تایم" و "سی ان ان" و کارزار / که توضیح "من" هیچ نآمد بکار

!من و "تایم" و "سی ان ان" و کارزار /  که توضیح "من" هیچ نآمد بکار
by Saeed Siadat
28-Mar-2012
 

!من و "تایم" و "سی ان ان" و کارزار
که توضیح "من" هیچ نآمد بکار

مجله "تایم" بیشترین و شاید بهترین ارتباط را با جامعه سیاسی ایران داشته است. روی جلدهای که طی سالها  به ایران اختصاص داده گواه این ماجراست

//uniqueart.blogspot.com/2011/12/blog-post.ht...


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat