همیشه کوسه را به لاشخور ترجیح داده ام


Share/Save/Bookmark

 همیشه کوسه را به لاشخور ترجیح داده ام
by Saeed Siadat
01-Mar-2012
 
یکی دو سال پیش در اوائل " نوروز" در کارگاه نقاشیم در خیابان وست وود - لوس آنجلس مشغول نقاشی بودم که تلفن زنگ زد.

آقایی ایرانی شست و پنج شش ساله ای با صدایی محزون خودش را معرفی کرد و اسمم را پرسید و بعد از اطمینان که خودم هستم سال نو را تبریک گفت و منهم در جواب تبریک گفتم.

ایشان گفت من از گورستان "فورست لان" زنگ میزنم, می خواستم به اطلاعتان برسانم که الان موقعیت بسیار خوبی برای خرید "قبر" است و ما میتوانیم شرایط خوبی را در اختیارتان بگذاریم بهر حال بشر فانی است و هر کس می بایست بفکر "خانه آخرت" باشد.   گفتم شما وقتی مناسب تراز تعطیلات نوروزی پیدا نکردید؟ "خانه آخرت" که اوکازیون ندارد که شما این زمان را انتخاب کردید، در ثانی من اگر پول داشتم خانه می خریدم چرا "قبر" بخرم؟

گفت: ولی مرگ خبر نمی کند.

گفتم اما من با اوستا کریم قرار گذاشته ام و زنده بودنم تا نودو سه سالگی روی شاخش است. نه سیگاری هستم نه مشروب خور، ولی تا دلتان بخواهد اهل عشق و صفا و همه جوره هم خوش می گذرانم, نقاش هم هستم و اگر بدانید نقاشها بطور طبیعی عمر های طولانی دارند از طرف دیگر بعد از صد و بیست سال، وقتی دعوت حق را لبیک گفتم اگر هنوز در امریکا بودم قرار است تحویل دانشگاه "یو سی ال ای" بشوم. در"حیات" که بخاطر شهریه گرانش نتوانستم وارد شوم، در "ممات" شاید آنجا اوراق چیها قسمتهای بدرد بخور را برمیدارند و امیدوارم بدست محتاجش برسانند و وارد بازار آزاد نکنند. اگر هم در ایران بودم که داستان دیگری است.

:در کمال خونسردی یک"گورفروش" پرسید

با باقی مانده اش چه میکنید؟

گفتم اگر در امریکا بودم باقیمانده ام را می سوزانند و به "اقیانوس آرام" در نزدیکی خانه ام میریزند که به آبهای "آزاد" جهان بپیوندم در "حیات" که نشد "آزادی" را تجربه کنم در "ممات" شاید . اگرهم در ایران بودم داستان دیگری است.

ایشان متوجه لحن شوخی من شده بود و بسختی تقلا میکرد که جریان را به طورجدی و به راه "بیزنس" برگرداند. دست آخر به ایشان گفتم مطمئن هستم که من عمر طولانی تری از شما خواهم داشت. بنا بر این من مشتری خوبی برای شما نیستم و چیزی از من بشما نمی ماسد.

براستی چه جور آدمی درغربت می تواند، بجای پرداختن به مراسم شادی آفرینی چون "نوروز" وبزرگداشت آن در دومین روز بهار خرید "قبر" را به مردم پیشنهاد دهد؟ همیشه کوسه را به لاشخور ترجیح داده ام.

بهر حال بنده که زنده و حی و حاضرم و هنوز اجاره نشین, نمی دانم ایشان به "خانه آخرت" خریداری شده اشان اسباب کشی کرده اند یا نه؟


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat
 
Azarbanoo

Wonderful True story

by Azarbanoo on

Thanks for sharing your thought on this issue with us.


Kooshan

نوشتار بسیار

Kooshan


نوشتار بسیار روان و پسندیده ی دارید و پیامتان پور محتواست. با تشکر!