سفر احمدی نژاد به نیویورک ولابی اسرائیل

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
28-Sep-2012
 

گفت وگوی سعید سلطانپور با جلیل مرتضوی روزنامه نگار - مدیر سایت
www.usiranaffairs.com
در مورد سفر احمدی نژاد به سازمان ملل -
ارتباط ایران وامریکا -
نقش لابی اسرائیل -

ارتباط مجاهدین با لابی اسرائیل در این زمینه - حمایت مجاهدین از رضا مریدی نماینده لیبرال ریچموند هیل و همکاری مریدی با لابی اسرائیل در کانادا بر علیه جامعه ایرانی
برنامه تلویزیونی راه حل - سپتا مبر 27 -2012

US _Iran affairs.

Ahmadi Nezhad Trip to UN- Israeli Lobby

the relationship between MKO and Israeli Lobby-

support from Reza Moridi , LIB MPP,

Reza Moridi role for Israeli lobby in Canada against Iranian Canadian community interestsکانادا و اسرائیل تنها کشورهایی بودند که نیامدند


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
Shazde Asdola Mirza

سفر احمقی نژاد به نیویورک و لابی جمهوری شیطانی

Shazde Asdola Mirza