فرا خوانی برای تظاهرات خود جوشانه در دیار فرنگ.

Roozbeh_Gilani
by Roozbeh_Gilani
06-Feb-2012
 

به علت شکست پر افتضاح تظاهرات اخیر در میدان امام زمان نیو یورک (تیم اسکوئر) در قلب شیطان بزرگ، در دفاع از نظام مقدس ولایت فقیه (به بهانه صلح جویی و این مزخرفات..)، به علت عدم شرکت به صورت با توجه  فحشا و جا کشان محلی در این تظاهرات، سازمان اطلاعات جمهوری مقدس اسلامی، به همراهی لابی وفادار در واشنگتن، تصمیم به برگزاری مجدد این تظاهرات را گرفته‌اند.

بدین وسیله از تمام خواهران بسیجی که به خاطر تعمیر پرده بکارت و جراحی پلاستیکی برای بزرگ کردن پستان، و استراحت دائمی رأیی آمریکایی شمالی‌ شده اند، و جا کشان (به بخشید، اقوام مرد)همراه،  تقاضا میشود که مقعد مبارک را از پشت کامپیوتر بکشانند بیرون و با استفاده از عینک سیاه و نقاب و غیره برای عدم شناسایی، در این تظاهرات شرکت کرده و باعث آبرو ریزی مجدد این نظام مقدس و لابیون وفادار در ولایت فرنگ نشوند.

امضا: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. 


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani
 
Roozbeh_Gilani

Thank you dear COP and masoud

by Roozbeh_Gilani on

Glad you liked it.

By all accounts this pathetic exercise in publicity, backfired badly on Islamist regime and it's lobby groups. That is why they have gone hysteric!

"Personal business must yield to collective interest."


Soosan Khanoom

روزبه چقدرتو شلوغ می کنی .

Soosan Khanoom


why do you have to relate everything to virginity and boob job?  

Get your smart butt to the upcoming antiwar demonstration in your neck of the woods and put on your Che T-shirt ...

Join the voice of wisdom and make both the VF and the BiBI Taboo disappointed. 

: ) 


masoudA

FAN TAS TIC

by masoudA on

According to Hassan Daei on Pars TV yesterday - the whole Tazahorat has been planned by IR and implemented by CASMII with NIAC participating.....everywhere except in Chicago, where NIAC was fully in charge!!


Cost-of-Progress

Funny and clever

by Cost-of-Progress on

as usual RG, not to mention truthful!

____________

IRAN FIRST

____________


Roozbeh_Gilani

Happy to make you LOL dear vildmose.

by Roozbeh_Gilani on

Yes AO, internet is the last refuge of the supporters of the islamist regime and a good place for the rest of us to have a good laugh at their expese, at their anger and frustration. 

"Personal business must yield to collective interest."


vildemose

 RG: Your piece made me

by vildemose on

 RG: Your piece made me laugh. Excellent.

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Anonymous Observer

But they can't RG

by Anonymous Observer on

They are just too busy commenting on IC.  Can't leave that fort unattended.