روایت

persian westender
by persian westender
24-Nov-2011
 

در روایات اینگونه نقل شده که روزی شخصی‌ معصوم به حضور شخصی‌ معصوم تر رفت و از او پرسید: "ای شخص معصوم!، چه کنم که این جهان پیچ در پیچ را بهتر بشناسم؟" آن حضرت معصوم تر فرمود، یعنی‌ گفت: "هر کس این جمله را چهل بار به زبان آورد تمام گناهان ناکرده اش باز هم بخشوده نمی‌شود، ولی‌ یک قدم به شناخت این جهان مرموز و پیچ در پیچ، نزدیکتر میشود"

"آن شخص پرسید آن جمله چیست؟"

شخص معصوم تر گفت: "چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید*"

* این جمله برگرفته از شعر سهراب سپهری است (صدای پای آب)


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender