این سه چیز

persian westender
by persian westender
14-Nov-2011
 

مرده یا زنده، این سه چیز همواره با من است:

یک دونگ، از شش هزار دونگ مِلکِ آفتاب

یک قطعه از آسمان نیلگون

یک باغ، گرچه بی‌ برگ، پر خار و خس

آری، این سه چیز تا ابد من را بس!

با این سه چیز، یکصد هزار سال بعد

من همچنان زنده‌ام شاد و سرفَراز، بیدار و پُراُمید

میزنم شاید به لحافِ چهل - تکهٔ افق

وصله‌ای به بلندای عمرِ خود

و اگر جستید و نایافتید مرا

زیر برگها

زیر انبوهی از یاد و خاطره مدفون شده ام

در عطش بی‌ سرانجام زندگی‌‌ها

و مرگ ها


پاییز نود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

از ملاقات شما خوشوقتم!

persian westender


"... و شاید از من نشانی‌ بیابید اگر

نگاه شما هُرم خورشید را تاب آوَرَد..."

 


Manoucher Avaznia

پس بجویید

Manoucher Avaznia


پس بجویید مرا

لابلای سخن خاطره ای

یا در انفاس گل بیغش یاس

یا خلوص خودی خاص نماز. 

از شما پنهانم

قدمی چند به خاکستریی گنگ پگاه

یا پس پردۀ حافظ که حقیقت بنهفت.

پس بیابید مرا

در همین نزدیکی

پیش پای گلها

پیش محراب خدایی آگاه.

بی گمان, می شنوم خواهش بی حد شما.


persian westender

Thank you!

by persian westender on

Dear Souri and Anahid...

 


Anahid Hojjati

Nice poem PW

by Anahid Hojjati on

I liked your poem. thanks.


Souri

Kheili ehsasati boud :)

by Souri on

I liked it . Thanks for sharing.