وقایع اتفاقیه

persian westender
by persian westender
08-Nov-2011
 

فاز چهارم خط تولید رنج افتتاح شد.

کلنگ افتتاحیه را بر زمین کوفتند، فوارهٔ خون جهیدن گرفت.

زاینده رود سر زا رفت.

مردی با ردای سیاه از قعر بشکه قیر نعره زد؛

بس است دیگر، اینقدر سیاه نمایی نکنید!

وزیر اقتصاد از فرط اختلاس اُوِر دوز شد و مرد

وزیر تابوت، دولتمردان، لایهٔ بودجه را تقدیم کردند.

یارانه‌ها هدفمند شدند و یاران همه بیهدف گرد دنیا میچرخند.

اورانیوم غنی شد. ولی‌ کاش‌ ایرانیان غنی میشدند...


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Ari Siletz

Clever!

by Ari Siletz on

.