سپتامبر

persian westender
by persian westender
01-Sep-2010
 

صبح که بر میخیزم، سپتامبر را در می‌‌یابم. ما بین سرشاخه‌های دو درخت ستبر، ایستاده است. سپتامبر.

با سپتامبر بر پیکر ابرها، نور دلمه شده میتراود.

دیری است شجره نامه سپتامبر را جسته ام. نسبش در جایی‌ به شهریور و مهر می‌رسد، در جایی‌ دیگر به مردی که مفصل‌هایش را بر بلندای ستیغ کوه خیرات کرده بود، و دورتر به زنی‌ از جنس سراغاز. سپتامبر را در میابم. بر آرامش صبحگاهی و بر جنبش فیلسوفانه برگهای خشک گلدان که میجنبد با نسیم. عید پائیز است. و سال نو زرد. سپتامبر در میان بیشه زاران سوخته دوردست، انبوه خاکسترها را میکاود. هاله لویا، و اسلام و علیک خجسته باد این مهمانی خیس کبود.

سپتامبر فرشی میگستراند بر پهنه آرامش و سکون. آنجا که در کنج نیمکتی متروک میتوان لختی به "او" اندیشید. سپتامبر را در میابم که کوله بارش را درعمق کهکشانی تمشکزار میگشاید... میگشاید و راز‌هایش را دانه دانه برمیشمرد، تا مگر کم نشده باشند. سپتامبر، من قاب شده را ...من قاب شده را به مغازله عاشقانه با دیوار فرا میخواند؟

سپتامبر

ماه ابرهای کومولوس

و جاده‌هایی‌ خاکی که دل سیری از افق در خواهد آورد.

ماه توقف جستجوی تیم نجات

برای‌ یافتن زنی‌ که در شیب درّه نجیب جنگل محو شد.

سپتامبر ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Merci Mehrban

by persian westender on


The Updike's poem connects well with characteristics of September (e.g. school, nature,...) as a turning point of season and time...

 

Cheers 

 


Mehrban

September

by Mehrban on

Thanks persian westender --- here is Updike's September 

 

The breezes taste 

Of apple peel. 

The air is full 

Of smells to feel– 

Ripe fruit, old footballs, 

Drying grass, 

New books and blackboards 

Chalk in class. 

The bee, his hive 

Well-honey, hums 

While Mother cuts 

Chrysanthemums. 

Like plates washed clean 

With suds, the days 

Are polished with 

A morning haze.

 

John Updike  


persian westender

Dear M. Saadat Nouri

by persian westender on


 Many Thanks for the references to 'September Poetry'.

I would add one Haiku to this little collection:

 


September haiku

Let’s go fly a kite 
In this cool September night 
Only you and I 

Benedict Graumann

 


persian westender

Thank you divaneh

by persian westender on


...for visiting the blog.  

Happy September! 

 


M. Saadat Noury

Beautiful

by M. Saadat Noury on


Thanks.
And here are two other famous poems on September:

1. "Try to remember the kind of September
When life was slow and oh so mellow
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain so yellow
Try to remember the kind of September
When you were a young and a callow fellow
Try to remember and if you remember
Then follow--follow, oh-oh." 
Try to Remember, Lyrics by Tom Jones and Harvey Schmidt

2. "By all these lovely tokens
September days are here,
With summer’s best of weather
And autumn’s best of cheer."
-   Helen Hunt Jackson


divaneh

Very nice

by divaneh on

Thanks for sharing.