اینه های تو به تو

persian westender
by persian westender
20-May-2008
 

من میتوانم دردهای خودم را بیان کنم
به زبانی که مفهوم اینه های تو به توست
من میتوانم رنجهای تو را
به رسایی که گوش کر شنود
به بلندای خون-رگ-استخوان و پوست
احتقان کنم!
حرفت را به من بگو
حرفت را به من بده تا به حنجره ام پیوند کنم
....فریاد سکوتمان شنیدنی ست!

من میتوانم از فرط نخفتن به پا شوم
در سرزمین رؤیاهای دوردست
بیابمت درکنار اب
تو را که خوابت نمیبرد
به چشمهایم نگاه کن
چشمت را به من بده تا به اشکهایم پیوند کنم
....وه! خواب این ابشار چه دیدنی ست!

اکتبر ۲۰۰۷


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender