پاییز


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
19-Oct-2012
 

دانستنِ شاید سخت است

دانستنِ باید، سخت تر

هر که فهمش بیش، بس بدبخت تر!

....

رازها پیر میشوند

و در پاییز میمیرند

معمولا در پسِ ابهام یک مه‌ِ صبحگاهی

با شیههٔ اسب‌هایی‌ در دوردست

در سراشیبیِ تپه‌ای با تمشک‌های گمنام

روحِ ابرهای پربار

در جسمِ برگی زرد که هیچوقت زجر نمیکشید

حلول می‌کند

یک پرندهٔ فیلسوف‌-  شاید سار

معنای زمان را پرواز می‌کند

و بخارِ نفسِ بیهودگی

از منخرینِ هستی‌، تند تند بیرون میزند

....

دانستنِ شاید سخت است

عصارهٔ هستی‌ در برگِ زردِ درخت است

مرگ هم....

 

پاییز ۹۱


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you Souri

by persian westender on

...for your comment.

best 

 


Souri

Very nice poem

by Souri on

I liked it very much dear PW.

Thank you for sharing.