"سوسک نامه"

persian westender
by persian westender
30-Jun-2012
 

آورده اند حضرت سوسک، به کنج دیوار گذر میکرد. چون کنج دیوار، شاخک‌های او را خموده و افتاده یافت، بانگ در داد: "چندی است تو را چه  میشود،‌ای سرور من؟"

سوسک پاسخ داد:

اگرچه از شکاف‌های گچت هیچ گله ندارم

باکی هم از آوار؛ از زلزله ندارم

دلم هوای‌ لوله‌های مرطوب را نموده است

ولم کن برم،..اصلا دیگه حوصله ندارم


کنج دیوار درنگی کرد و پاسخ داد:


سال‌هاست با این گچ اندود- سوراخهایم

به برون و درون -شدِ تو لطف کرده ام

جولان داده‌ای در پناه تَرَک‌های من

حالا که میروی برو، اصلا به جهنم!


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Demo

در مَثَل مناقشه نیست!

Demo


 


با سپاسی دوباره صحبت بین ما همزبانان از حدیث است و از قصه و مَثلی زده شد ز درد و ز غُصه !
وگر نه چه تشبیه ای که زبان هموطن را هموطن فقط داند و ندانند هر دو زبان سوسک پَر سوخته !


persian westender

First Amendment

by persian westender on

ممنون از نظرتون

 


persian westender

Demo

by persian westender on

البته منظور من از این حکایت چنین چیزی نبوده، ولی‌ 
شما میتوانید برداشت خودتان را از این حکایت داشته باشید

من جرات نمیکنم هموطنان را به سوسک تشبیه کنم 

 
مرسی‌


Demo

Spider's Thoughts!

by Demo on

"Roaches check in my web, but they never check out!"

And that is why the 'Word Wide Web' was woven & the spider's entrapment became global!  


Demo

----

by Demo on

آیا حدیث سوسک حدیث بسیاری از هموطنان نیست که از پس هوای لوله های مرطوب، کُنج دیوارهای گچی و تَرَک خورده وطن را رها کرده و بیکباره سر از جهنم در می آورند؟ 
با تشکر. 


First Amendment

زیبا..زیبای زیبا..

First Amendment


 

 

 

...و عنکبوت با خود اندیشید:

"برای شکار سوسک سرگردان، تارهای جدید خواهم بافت"