تنهایی


Share/Save/Bookmark

تنهایی
by msabaye
23-Oct-2009
 

پنهان کردن و نادیده گرفتن حس تنهایی، در وقتی که مشغول انجام کا رهایی که امید واریم به موفقیت و شناخته شدن ما بیانجامند، راحتتر است . دروجود همه ما انگیزه ای قوی برای انجام کارهایی که به نظر دیگران با ارزش هستند و باعث میشوند که ما حس کنیم که زنده ایم و حس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم، هست. ما فقط زمانی متوجه تنهایی خود می شویم که نتوانیم از عهده کارها بر آییم یا قوه تخیلمان ما را یاری نکند.

تنهایی ممکن است در غالب یک حس ناخوشی خفیف، عدم رضایت درونی و یا بیقراری روح و در هر زمانی به ما رو بیاورد. زمانی که بیمار یا دور از دوستان وآشنایانمان هستیم، شبهایی که ناراحتیم و بیخوابی به سرمان میزند، وقتی در کار یا روابط موفق نیستیم، یا وقتی که حس اعتماد به خود یا دیگران را از دست می دهیم. این چنین وقتها است که زندگی برای ما بی معنی می شود و تنهایی مانند مرگ میشود.

وقتی سالمیم و در زندگی موفق و خلاق هستیم، تنهایی را حس نمی کنیم. ولی من معتقدم که تنهایی بخشی از طبیعت انسان است و هیچگاه کاملا از بین نمیرود، فقط روی آن سرپوش گذاشته میشود. تنهایی بخشی از انسان بودن ماست چرا که هیچ چیز نمی تواند بطور کامل نیازهای روح انسان را برآورده کند.

شکلی از تنهایی برای انسانیت ما ضروری است. تنهایی میتواند منشا خلاقیت باشد، منشا انرژیئی که ما را در مسیرهای جدید بیندازد و یا به جستجوی حقیقت و عدالت در جهان بگمارد. هنرمندان، شاعران، عرفا و دراویش، پیامبران، کسانی که به نظر برای این دنیا ساخته نشده اند و یا نمیتوانند با روال متداول در اجتماع خودشان را تطبیق بدهند، غالبا ً تنها هستند. این افراد احساس می کنند که با بقیه مردم متفاوت هستند، از وضع موجود و میانمایگی، از دنیای سرشار از رقابت ما که در آن بخش عظیمی از انرژی وقف چیزهای زودگذر می شود، ناراضیند. اکثر افرادی که بر علیه بیعدالتی به پا می خیزند و در صدد پیدا کردن راههای جدید بر می آیند، زنان و مردانی هستند که تنهایند. گوئی که تنهایی است که آتش درون وجود آنان را شعله ور می کند.

تنهایی نیروی اساسیئی است که عرفا را به سمت یگانگی با خداوند بر می انگیزد. تنهایی برای این انسانها غیر قابل تحمل شده، اما به جای کرخت و بیحس و یا خشمگین شدن، اینان انرژی تنهایی را در جستجوی خداوند به کار می اندازند. تنهایی آنها را به سمت کمال مطلق سوق میدهد. مفهوم خداوند عطش آنان را برای جستجوی کمال مطلق فرو می نشاند و در عینحال آنان را تشنه تر می کند، چرا که شناخت خداوند همیشه نسبی است. به همین دلیل تنهایی در عرفا تمایل به دوست داشتن یکدیگر و همه انسانها را به همان شکل که خداوند آنها را دوست دارد، ایجاد می کند.

پس تنهایی میتواند به عنوان نیرویی در جهت نیکی و خوبی هم بکار برده شود. اما غالب اوقات ما جنبه دیگری از تنهایی را تجربه می کنیم که به این اندازه مثبت نیست. بسیاری اوقات تنهایی منبع بیحسی و افسردگی و حتی تمایل به مرگ است. تنهایی گاه موجب فرار و یا اعتیاد ما برای فراموشی دردها و خلا ُ روحی ما میشود. درافراد سالخورده و معلول تنهایی غالبا ً به شکل بیحسی و بی تفاوتی بروز می کند. وقتی عمیقا ً به افراد افسرده که زندگی برایشان فاقد معنا شده است و به مرحله ای رسیده اند که در نظرشان هیچ چیزبا ارزشی که به خاطر آن بخواهند به زندگی ادامه دهند ، وجود ندارد نگاه کنیم ، تنهایی را می بینیم.

"به سوی انسان تر شدن"


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
msabaye

That is a wonderful way of

by msabaye on

That is a wonderful way of looking at it. And it makes a lot of sense. The translation is apt too. I had hes-se tanhaa-ee for being alone and hes-se bi-kasi for loneliness.


farya Shaker

Loneliness

by farya Shaker on

I have read the english version of the book in a time that
I was going through a very difficult time in the wake of the
loss of dear ones. The book helped me a lot. As opposed to common
self help books, Vanier emphasizes on the importance of social
aspect in the process of fending off despair. It is through reaching
out to the others and exercising compassion that one can break away
with the feeling of loneliness in times of despair.

I very much liked the tone of translation that is given in posting.
It caputres the tone of the author. Hopefully, you will post more
sections in the future.


ThePope

...

by ThePope on

 


'Loneliness (tanhaa'i) is where you are missing [the other]...,,,           Aloneness (khalvat) is when you are finding yourself. Aloneness (khalvat) is the finding of your true and authentic being; a person who knows to be alone knows how to be meditative. Aloneness means meditation - just 'relishing' your own being, celebrating your own being.
Walt Whitman says:
"I celebrate myself, I sing myself ". That is aloneness. 

 

Nice blog,
Thx.


Multiple Personality Disorder

I believe your blog is about loneliness rather than being alone

by Multiple Personality Disorder on

msabaye,

The word loneliness (tanha'ei) is used over twenty times, whereas being alone (tanha hastand, tanha yand) is used twice.  Most of the points about channeling energy to positive things are in reference to loneliness, and not about a person being alone.  I understand both "alone" and "loneliness", and I have no problem with either of them as long as one lives a fulfilling life, i.e. not clinically depressed, destructive, anti-society behavior, etc.

Thank you for you blog, 


msabaye

I think we are all alone,

by msabaye on

I think we are all alone, some by choice, some by chance, some by imposition.


msabaye

You are right. Being alone

by msabaye on

You are right. Being alone is different from being lonely. I think being alone is somewhat by choice, being lonely is mostly an imposition.


IRANdokht

We are born alone and we die alone

by IRANdokht on

although we start and end our lives alone, human beings are social creatures and there is a need to be around others and to communicate, so even when we're alone we tend to call someone, watch others on TV or read someone esle's writing, be it news articles, or a blog or a book.

Why do people associate being alone with being lonely? Feeling lonely is sad and depressing but you can feel lonely even if you're not alone.

IRANdokht


Multiple Personality Disorder

If I wasn't alone I wouldn't have read this blog

by Multiple Personality Disorder on

Alright, I use the strength of my lonelyness to do something positive.  Nice blog.  It's good to know that I'm not alone in this lonely life.