خواندن و نخواندن اخبار


Share/Save/Bookmark

msabaye
by msabaye
09-Jun-2011
 

یکی از کشمکش های مداوم من، خواندن و نخواندن اخبار است. از طرفی، بیشتر وقت ها که خبرها را می خوانم، در عمل فلج می شوم. احساس می کنم که انسانیت در گردابی هولناک افتاده و راهی به بیرون ندارد. به همین دلیل هم دست از خواندن بر می دارم. ولی بعد دچار عذاب وجدان می شوم چرا که می دانم که بی خبری و ناآگاهی عواقب وحشتناکی دارد. خلاصه که نیمی از اوقات از اوضاع جهان با خبرم و در حالت شوک به سر می برم و نیمی از اوقات از اخبار به دور و مشغول به کار.

آن وقت ها که عمق وخامت شرایط انسان ها، هر گونه امید و توانایی حرکتی را از من می گیرد، به یاد شعری از میکل آنژ می افتم که در کودکی در کتاب "شور زندگی" از ایروینگ استون خواندم. یادم هست که با خودم فکر می کردم که چه طور ممکن است که یک انسان، آن هم میکل آنژ، تا این اندازه ناامید و بدبین باشد. یکی از عواقب بزرگ شدن این است که پاسخ به بسیاری از "چه طور ممکن است" های کودکی را پیدا می کنیم. نهایتا وقتی فکر می کنم که اگر دوره میکل آنژ این قدر وحشتناک بوده و انسانیت پس از آن دوره هم ادامه داده، حتما در حال حاضر هم راهی هست. امیدوارم.

متاسفانه من به کتاب "شور زندگی" دسترسی ندارم و آن چه از آن شعر در خاطرم باقی مانده، می نویسم. شاید حتی نام و نشان کتاب هم پس از گذشت سال ها در ذهنم مغشوش شده باشد.

چه شیرین است خواب
چه شیرین تر سنگ بودن
...
زمانی که دیوانگی و فرومایگی فرمان می راند
...
پس آرام سخن بگویید

بیدارم نکنید

میکل آنژ


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
Multiple Personality Disorder

اگه من بودم اینطوری ترجمه‌اش می‌کردم:

Multiple Personality Disorder


.

چه شیرین است خواب بودن،
بیش از آن هم سنگ بودن،
تا زمانی که گناه و شرم و آسیب باقی‌ست:
ندیدن، نشنیدن، بزرگ‌ترین سود‌بُرد من است؛
پس دعا کن، به آرمی حرف بزن، و بیدارم مکن.


msabaye

They say, "no news is good

by msabaye on

They say, "no news is good news". I hope that day will come.


msabaye

Nothing is better than sleep

by msabaye on

Thank you so much. I have been looking for this for so long.


ahang1001

اخبار و نخواندن آنها

ahang1001


متاسفانه بیشترین خبر ها خبر های بد هستندو...از بلا های آسمانی گرفته تا زمینی و انسانی

خبر در این زمانه چیزیست که مانند یک کالا بفروش میرسد

بسیاری از خبر گزاری ها در انتظار خبر های بد هستند...زیرا که  مشتری بیشتری دارد...و  ارزش بالا تری دارند

اگر روزی برسد که هیچ اتفاقی نیفتد...جایی بمباران نشود......کسی کشته نشود......مردمی بی زندگی و بی خانمان نشوند...دولتی ...دولت دیگری را تهدید نکند...مادری فرزندش را از دست ندهد...به زنی تجاوز نشود....مردی اعدام نشود....و...و ...و

 

آنروز روز خوبیست برای انسان ها...و روز بدی...برای خبر گزاری ها

 

شیرین 

 


Multiple Personality Disorder

Nothing is better than sleep

by Multiple Personality Disorder on

.

.

'T is sweet to sleep, still more of stone to be,
While sin and shame and injury remain:
To see not, hear not, is my greatest gain;
So pray speak low, and do not waken me.

By Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni