ایران می تواند قد راست کند

msabaye
by msabaye
06-Aug-2009
 

ايران سرزمين شگفت آوری است. تاريخ او از نظر گوناگونی و رنگارنگی کم نظير است. بزرگ ترين مردان و پست ترين مردان در اين آب و خاک پرورده شده اند، حوادثی که بر سر او آمده بدان گونه است که در خور کشوری برگزيده و بزرگی است، فتح های درخشان داشته است و شکست های شرم آور، مصيبت های بسيار و کامروايی های بسيار. گويی روزگار همه بلاها و بازی های خود را بر ايران آزموده است.

من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن این است که رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می تواند قد راست کند، کشوری نام آور و زیبا و سعادتمند گردد. این ادعا بی شک کسانی را به لبخند خواهد آورد، گروهی هستند که اعتقاد به ایران را اعتقادی ساده لوحانه می پندارند، لیکن آنان که ایران را می شناسند، هیچ گاه از او امید بر نخواهند گرفت.

دکتر محمد علی اسلامی ندوشن


Share/Save/Bookmark

Recently by msabayeCommentsDate
Freedom to be Poor, Ill, Forsaken
2
Oct 14, 2012
Newfoundland: Leave your Camera behind
1
Sep 29, 2012
Test (Result)
3
Sep 20, 2012
more from msabaye
 
Khar

So True...

by Khar on

Thanks for sharing!