گروه مهر

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
03-Oct-2011
 

گروه مهر روز جهاني حمايت از حيوانات را به تمامي دوستداران و حاميان حيوانات تبريك مي گويد. www.mehranimals.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
قهرمانان جهانی ایران
3
Jul 12, 2012
"تقدیم" نامه یک کتاب
1
Jul 08, 2012
more from Mohammad Ala
 
Literary Critic

با تشکر از جناب پرفسور علا

Literary Critic


 و با آرزوی توفیق برای بنیاد مهر در حصول به اهداف انساندوستانه شان 

 

 حیوانات در اشعار فارسی

 

 گربه  مسکین  اگر  پر  داشتی       تخم گنجشک از زمین بر داشتی

(سعدی)  

 ترحم  بر   پلنگ   تیز دندان            ستمکاری بود بر گوسفندان

(سعدی)    از صلح میان گربه و موش            بر باد رود  دکان   بقال (ایرج میرزا)    تا بود گربه در کمان وکمین          موش را گلشن است زیر زمین (سنایی)    تنگ بد جای گربه در سوراخ        بست جاروب نیز بر دنبال (کمال الدین اسماعیل)    اسب تازی دو تک رود به شتاب          شتر آهسته می رود شب و روز

(سعدی)

   اسب لاغر میان به کار آید                روز میدان نه گاو پرواری (سعدی)    مهتری گر به کام شیر در است            شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز ونعمت و   جاه               یا چو مردانت  مرگ  رویاروی
(حنظله باد غیسی)
   ای بسا اسب تیز رو که بماند که خر لنگ جان به منزل برد بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد
(سعدی)
   سگ  بر آن آدمی شرف دارد                  که چو خر دیده بر  علف  دارد (نظامی)    دو نفر دزد  خری دزدیدند               سر تقسیم بهم جنگیدند آن دو بودند چو گرم زد و خورد         دزد سوم خرشان را زد و برد
(ایرج میرزا)
   علم داری عمل نه دان که خری        بار گوهر بری و کاه خوری (سنایی)    گرگ گرسنه چو گوشت یافت نپرسد          کاین شتر صالح است یا خر دجال (سعدی)      این چنین خواندم که روزی روبهی/ پایبند تلّه گشت اندر رهی حیله روباهیش از یاد رفت/خانه تزویر را بنیاد رفت
گرچه زآیین سپهر آگاه بود/هرچه بود آن شیر و این روباه بود
(پروین اعتصامی)
 دید موری در رهی پیلی سترگ/گفت باید بود چون پیلان بزرگ من چنین خرد و نزارم زانسبب/که نه روز آسایشی دارم نه شب....
(پروین اعتصامی)
   //www.shamag.ir/view/post:36087