در اعتراض به قتل عام 6 ميليون دلفين

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
08-Dec-2008
 

ويدئوی قتل عام دلفين هاPlease Support Petition 66: Global International Change Request 1- Tell Us Why 6 Million Dolphins Have Been Killed and Massacred In The Past 30 Years?

برای امضای پتی شن


//www.petitiononline.com/shamu911/petition.ht...

Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi