انتشار "اتللو در سرزمین عجایب" به انگلیسی در آمریکا

انتشار "اتللو در سرزمین عجایب" به انگلیسی در آمریکا
by Mahasti Shahrokhi
10-Dec-2008
 

Othello in Wonderland and
Mirror-Polishing Storytellers: Two Plays
By Gholamhoseyn Sa’edi
Translated from the Persian by Michael Philips Mazda Publishers, California. Xiii + 144 pages. $ 18. (Paperback)

ــــــــــــــــــــــــــ

"اتللو در سرزمین عجایب" و"آینه داران آتش افروز"

دو نمایشنامه از غلامحسین ساعدی

با ترجمه مایکل فیلیپس به انگلیسی

توسط انتشارات مزدا در آمریکا چاپ شد.

با تشکر از خانم آزاده آزاد که این خبر را در بخش نظرخواهی منعکس کرده بودند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
Majid

Othello in wonderland....WOW !

by Majid on

Without a doubt one the smartest comedies made about how aakhoond's mentality works!

I watched the video about 21 years ago and I'm yet to find a copy to buy.

It's not only a must watch for every Iranian, it's a must HAVE!

Any idea where to purchase a copy of video?