Jeesh Daram
18-Oct-2012 (8 comments)

آنچه نصیب ایران شد و آنچه ایرانیان در آن بسر میبرند دقیقا حق مسلم ما میباشد

>>>
Jeesh Daram
03-Mar-2012 (17 comments)
"در طی قرون و برپایی سلسله ها و حکومتهای گوناگون در ایران، مردم فقط یازده روز رنگ آزادی را دیده بودند که اکثر آن یازده روز مربوط به مراسم سیزده بدر و آنهم صرفا در.........">>>
Jeesh Daram
03-Dec-2009 (11 comments)
با استفاده از نرم افزار جدید گوگل بنده متن گفته های جناب سروان (ببخشید تیمسار) را عینا برایتان ترجمه کردم >>>
Jeesh Daram
29-Jul-2008 (5 comments)
Nice performance with violin>>>
Jeesh Daram
18-Jul-2008 (3 comments)
Beautiful voice and so refreshing>>>