مبارزه در خارج


Share/Save/Bookmark

Jahanshah Rashidian
by Jahanshah Rashidian
26-Apr-2008
 

امروز هرايرانی خارج از کشور، بویژه انانی که خود را دموکرات و سکولار میدانند, باید کلاه خود را قاضی کندو از خود سئوال کند: تکلیف چیست؟ اگر مردم ما فعلاً نتوانندرژیم جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ بفرستند چه باید کرد؟ ایا ما ایرانیان خارج از کشور باید تنها به امید چنین روزی شاهد نابودی کامل کشورخود باشیم و یا میتوانیم اعتراض خود را رساتر به گوش جامعه جهانی برسانیم و افکار انان را به رژیم توتالیتر بنام جمهوری اسلامی و زندانی بنام ایران جلب کنیم؟

بگذارید با شهامت خواستار تحریم سیاسی و حقوقی ج.ا. در جهان شویم, همان نوع تحریمی که باعث سقوط رژیم اپارتایدشد و با تلاش ما باعث سقوط این اپارتاید جنسی هم خواهد شد. تحریم اقتصادی نتیجه ای جز تضعیف مردم و تقویت رژیم ندارد. چنين تحريمی تجرباّ باعث تقويت مافيای رژيم,اختناق و ضربه پذيری بيشتر مردم ميشود. تهاجم نظامی هم مخرب و غیر انسانیست و هیچ معلوم نیست به سقوط کل رژیم منتهی شود.

با طرد تحریم و راه حل نظامی, ما باید بفکر تحريم جود رژیم باشیم. تحریم رژیم و یا تحریم، هشيار, وقتی است که رژيم تحريم میشود و نه مردم. چنين تحريمی شامل ارتش, دستگاه سرکوب, نهاد های اداری و مالی رژيم ميشود که برای هر ايرانی ازاده ابزار زور و سرکوبند. چنين تحريمی بايد باعث تضعيف رژيم و رشد جنبش اعتراضی مردم شود. در کنار تحريم رژيم هر نوع کمک سازمان ملل به جنبش مردم ضرری است. بايد از حد اکثر ظرفيتهای موجود در اي نسازمان اسفاده کنیم.

نوع کمک جامعه بشر نه مالی است و نه نظامی بلکه باید حمایت از خواسته های مشروع مردم در چارچوب منافع ملی ایران, سکولاریسم و دموکراسی برای مردم باشد. بهمین دلیل ما ایرانیان خارج باید با میتینگها، راه پهمائیها, طومارها... مسائل مبرم مردم را مطرح کنیم و خواستار انزوای مطلق و تحریم رژیم شویم. تحريم سياسی مهمترين حربه مردم بر عليه ج.ا. است که انزوای کامل جهانی رژيم و ايدئولوژی تهاجمی ان, اسلام سياسی, را شامل ميشود.

سازمان ملل بايد همچنانپرونده ج.ا. را به دادگه لاهه و ديگر مراکز حقوقی ارجاع کند. در اين روند سوابق ج.ا. در حقوق بشر, فساد مالی , سوئ استفاده از ثروت ملی و خلاصه مشروعيت ج.ا. بررسی شوند.

کميته خاصی با شرکت حقوقدانان سکولار و دموکرات ايرانی بايد در پيشبرد و نظارت تحريم و مجازات سران رژيم با سازمان ملل, مجلس اروپا و دادگاه لاهه همکاری کند. اين کميته بايد با شواهد و مدارک موجود از جنایات و غیر قانونی بودن ج.ا. و ايدئولو ژی اسلامی ان رژیم را در سطح يک سازمان جنائی مانند نازی, نژاد پرستی, اپارتايد جنسی, و در ضديت با ازادی و صلح بشر معرفی کند. طرد ج.ا بدون ایدئولوژی ان مثل نازیسم بدون هیتلر است که منتهی به هیتلر های دیگر میشود .

در عمل امر تحريم با اخراج رژيم از سازمان ملل و ارگانهای ان شروع و به انزوای رژيم در تمام شئون سياسی, فرهنگی, ورزشی و غيره منتهی خواهد شد. بنظر من برنده نهائی تحريم هوشيار مردم هستند که با کمک جامعه بشر رژيم ضد بشری ج.ا را تا حد سرنگونی به زبالهدان تاریخ نزدیک میکنند.

اما برای بعضی از ناراضیان این خواستها لقمه ای بزرگ و یا در چیزی در حد خیانت است. انان ج.ا. را سنگر مبارزه با غرب و نظام اقتصادی غرب تصور میکنند.

از نظر اقتصادی,"نئو کولونيزاسيون" و يا در واقع سيستم نئو ليبراليسم فعلی جهانی و به دنبال بازارهای ارزان کار و بازار گران مصرف است چرا که تابع عرف قانون اوليه سرمايه داری است ( حداقل مخارج حداکثراستفاده). اين محافل با وجویکه از حمايت اکثريت روشنفکران غربی برخوردارنيستند, کماکان گردانندگان بازار جهانی کار و سرمایه اند و متاسفانه با سو استفاده از دو مکر اسی, که ثمره مبازات همان روشنفکران ناراضی است , تا بالاترين مراجع جهانی حتا تا راس سازمان ملل مستقرند( کميسيون حقوق بشر، تا مدتی پیش از رفورم، زير نظر کميسيون مالی ان سازمان است!). در برابر اين واقعيت تلخ واقعيت تلخ تری اينست که عملاً هر دولت,صرفنظر از ماهيت ايدئولوژيک خود, ممکن است برای حل معضلات مالی به اين محافل نيازمند شود.

هردولتی, چه ج.ا. چه دولت دموکراتیک در ايران نيز مستثني نيست و بايد سيستم غالب در جهان امروز را, تا تغيير و يا ترميم ان, بپذيرد. ضديت مطلق با سيستم سرمايه داری بدون توجه به واقعيات عينی و نبود راه حل بهتر ريشه در دگم ايدئولوژی چپ و يا تضاد فرهنگاسلامی با غرب دارد که هر دوی انها در فرم سيستم توتاليتر کشورهای سابق کمونيست و يا ج.ا. نتايج دردناکتری از سرمايه داری بجا گذاشته اند. اين سيستمها نتواسته اند نظام اجتماعی خود را توجيه کنند (به همين دليل به قهر"انقلابی و یا جهاد" متوسل شده اند). چنين سيستمی , حتا باانتقاد از کشورهای"با اصطلاح"کمونيستی گذشته, امروز هيچ الگوی تاريخی و شانس موفقيت در ترکيب طبقاتی جامعه ندارد. همانطور که مارکس در مورد فلسفه مدعيست " تحليل وانتقاد يک سيستم کافی نيست بلکه راه حل مهمتر است" اين در مورد هر سيستم از جمله اقتصادی هم درست است. تا وقتی که راه حل مشخصی نيست , "ضد سرمايه" خود يک شعار پوچ است.

نکته گنگ و نارسای افکار اینان در این است که واقعیت استثماررژیم ج.ا. را وارد عقاید "دموکراتیک" خود نمی کنند و توضیح نمی دهید که این "دموکراسی" چطور می تواند از این رژیم را که جرثومه فرهنگ برده داریست ریشه گیرد.

واژه" جامعه ملل" خنثی و ربطی به نئو کانها و ايدئولوژی خاصی ندارد. همانطور که واژه" ضد سرمايه" نبايد ربطی به دوران استالينيسم داشته باشد (وقتيکه ميليونها انسان به جرم عوامل " سرمايه" قربانی شدند). چنين اتيکت هائی بی محتوی و متعلق به فرهنگ سياه و سفيد ايدئولوژيهای غير دمکراتيک است که بيشتر پشتوانه پديده هائی لومپنی مثل ال احمد, احمدی نژاد و يا چکمه بوسان استالينيسم است.

اينکه سرمايه داری مشکلی است که روی دست بشر متمدن مانده شکی در ان نيست, ولی برجسته کردن ان در حد تنها پاراديگم (Paradigm) سياسی ـ اجتماعی و يا "افيون" جامعه با واقعيات روز مره مردم ايران رابطه عقلانی ندارد. به عبارتی شکل مالکيت و يا تعبير ان در حکومتاسلامی ماهيت ارتجاعی رژيم را تغير نميدهد. ضديت با جهان سرمايه داری در کشورهای عقب مانده اسلامی که طالب يک راه حل مارکسيستی يا اسلامی باشند خود يک اغتشاش فکری است که در کارنامه جامعه بی طبقه"توحيدی" ج.ا و يا "کمونيستی" طيف توده با مبازه متحد" ضد امپريالليستی" انها بر عليه مردم ايران گره خورده است (بينش توده ای حتا هنوز هم از سيستم ج. ا منهای ولايت "مطلقه" فقيه دفاع ميکند).

دوران تلخ استعمار قابل تجديد نيست, همانطور که دوران برده داری ميسر نيست. اين قانون دياليکتک تاريخ است. از نظر اجتماعی, جدا از مخالفت طبقه روشنفکر (Intelligentsia) اکثريت افکار عمومی غرب با چنين برگشتی مخالفند و دولنها که نماينده مردم اند بايد خواسته های اکثريت را رعايت کنند. کسانی که در غرب زندگی و با فرهنگ سياسی و تاثير عنصر"انسانی" در سياست اشنا هستند بايد اين پاراديگمهای ساد را متوجه بی دليل خود را غرق تئوری تو طئه نکنند.

در جهان سرمايه داری هر دولت بايد با حفظ استقلال رفا و پيشرفت کشور خود را در چارچوب دموکراسی تامين کند. من فکر نميکنم اکثر کشورهای جهان مستعمره استعمار گران و يا نئو استعمار گران هستند.

محدود روشنفکران سکولار ایرانی, شاید بدون نوکر صفتی بودن نوع توده ای، رژیم ج.ا. را مهد مبازه ضد امپریایستی و یاضد سرمایه داری رقم میزنند و این تصور غیر واقعی و غیر علمی را مستمسکی برای دفاع از رژیم ضد بشری، ارتجاعی و ضد دموکراتیک ج.ا. میکنند. انان خواستار حفظ رژیم و تلفیق ان به یک سیستم دموکراتیک هستنند. و در این روند به ابزار یک بار مصرف رژیم میشوند. بعضی از انان با این خیال واهی جذب جریانات و گروهای لوبی وابسته به رژیم میشوند و در این روند ابروی مفاهیمی مانند"چپ, دموکراتیک..." را پاک برده اند. و در عمل در خلاف جریان اب شنا و مغلطه میکنند. انچه تمام سکولارها و دموکراتها از جمله طیف چپ را میتواند به مردم نزدیک کند همانا مبارزه قاطع و بی قید و شرط با رژیم ضد ایرانی ج.ا. است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahanshah RashidianCommentsDate
Journée Internationale des Femmes
-
Mar 08, 2010
Stop Indian Gasoline for Mullahs’ Repressive Machinery
13
Feb 04, 2010
Iran Fails United Opposition
5
Jan 20, 2010
more from Jahanshah Rashidian
 
default

I agree with Ye Irani

by Anonymous-2 (not verified) on

We as Iranians of all color, all religious denominations or no religion, all ethnic groups have to unite to protect our country and work in making it strong, progressive, with the goal of building a truly democratic country benefiting all its people.

The only way Iran is going to gain this strength is through the love and unity of its people; not true sanctions; not by instigating foreigners to take actions against Iran. Anything short of this will result in what we are witnessing in Iraq. The only parties benefiting from this chaos are foreign powers, their corporations, their military industry, their oil companies; and not the Iraqi people.

We have to look at our history, and see that every government that was brought down by foreign powers only hurt Iran. Regardless of ones' hatred for the Mullahs, I can assure you if the U.S., Israel or any other country attempts to invade it, or topple the regime and put in place one of their own Chalabis, unlike what we may think the situation is not going to get better. And no I am not pro IRI!

This is why I state any change has to come only by all of us Iranians and no one else.

As Ye Irani said, we can't look at quick fixes, and have a short term mentality. Short term mentality with no strategy and no strong foundation will lead to anarchy. This is the difference between the U.S. which looks at everything from a short term lense, vs. China which has a long term vision.

Unity, unity, and unity among us is what gives our nation strength and our people hope, energy and enthusiasm.

At the end we have to maintain our positive outlook for Iran by working together hand in hand (and not just talk) in order that we may partake in the challenges that face our country.

Our country, has never let us down. Throughout its long history it has gone through invasions, ups, and downs, foreign intervention but it has continued to survive; and even today from the four corners of our planet, it is understood that Iran and the Iranian people are not like any other.

I continue to compare Iran to the mythical bird Phoenix who rises from the ashes, always reinventing itself, passing yesterdays toward better tomorrows. So let's help this eternal Phoenix soar!!


Bahram the Iranian

Chalabi wanna be

by Bahram the Iranian on

That wouldnt be possibile for you, since a well educted an expert in fianance and the last not the least, he is well connected to Iranian adminstration and got support from pepole in Iran,It takes more than just writting in iranian.com to become iranian Chalbi, as matter of fact nobody has ever had enough quaifications to be one.Iranian opposition are missing one crucial factor in their worthless effeorts. the factor of Iran , Iraqi opposition have been successful thanks to Iran. find a strong nation in the region to help you, good luck!!!!!


Q

Rashidian, Sanctions theory is flawed

by Q on

First, You have many many failures: Vietnam, Cuba, Iraq, Syria, Lybia. None have had the desired affect of "regime change".

Second, Your one success story is positively incomparable to IRI. South Africans THEMSELVES were asking for sanctions in world wide forums. And that STILL took 40 years. Today no Iranians living in Iran are asking for such a thing.

Third, You can CLAIM that you want some kind of "benign" sanctions that "only" hurts the Mullahs. Talk is cheap. Such benign sanctions are not possible. The people implementing them are NOT INTERESTED IN DOING IRANIANS ANY FAVOR. They are doing Sanctions for their own economic and other interests. If it has no ECONOMIC impact, they will not WASTE their time with it.

What you need to understand is that THE POINT of sanctions IS TO HURT PEOPLE.
Western colonialists still think that all they have to do is hurt the people, and they will naturally blame their own government, rise up and take care of the regime for them. It never works out that way because people have serious patriotic loyalty.

Look, even the best case scenario for "sanctions", even some fantasy "good" sanctions isn't going to put more pressure on IRI than it was under from 1980-1989. THAT DIDN'T WORK.

Do you seroiusly think the west can do better now?

Wake up. Your short-sighted call for sanctions is only a tool for powers that do not care about Iranian people.


default

Re: JJ's reply: Sanctions on the IRI

by Ye Irani (not verified) on

I hope you read my last posting.
Let's not be driven by our sentimental forces within. I think your suggestions are not pragmatic and practical. I have no idea how you compare Apartead regime with IRI. I know you will probably brand me as IRI supporter (But I can't control your opinion). The fact of the matter is we can just sit down and come up with prescriptions to control the symptoms but forget about the cause.

Let's fix what is really broken - Our culture. revolution is just another quickie to answer the nature call!!!!!! Instead of feeding our nation with these jibberish TV's, relaying porn channels and internet sites to bombard people with Anti-Islamic values, let's get the message of Unity and Co-operation to our nation. Well, you may think this will benefit IRI, but I think in the long run, there will be no trace of IRI values even if the Government name is still IRI. An educated, aware and responsible nation can only look for freedom, Tolerance, economic stability and peace. What else do we want. The rest is all up to individual.


default

I have no idea when our

by Ye Irani (not verified) on

I have no idea when our militant minded psuedo-intellectuals (along with selfish money-making machines, along with holy Mullahs) will grow up and smell the reality rose and understand that it is not the GOVERNMENT that is the problem. When will we realize that Government is from within the nation - YES, even the puppet ones or even Resa Shah who was brought to power by you know who. I look at all these guys and they all have Iran's nationality.

Our mentality is always to blame it on someone else. People blame it on government, government blames it on people and this goes on in every level of social structture down to even family relations.
We got to grow up and take the responsibility.

- first thing is to unite - YES, I mean unite (our Achile''s heel).Understand that all Iranians are from Iran. They all mean good for Iran. Put the self-interest aside and think of Iran - No special interest groups - Mullahs, Cummies, Saltanat-talab, kurds, turks, etc. If we the crow sees treason or selfish agenda, we all can isolate these exceptional cases.
-2nd is to work towards common goal - make our nation strong. Make economy strong. WHy can't we get it that we have linited resources and fighting eacother only dissipates this energy as a lost heat.

Then, and only then we will see that democracy and prosperity will florish. The 1st and 2nd items are two major processes that take time and only going through these processes will establish long lasting cultural reconstruction of our nation. The whole nation has to go through this process. I estimate 50 years to totally dismantle our cultural anomalies - that is 3 generations. I know this is hard because we have this culture of wanting everything overnight with "CAN'T WAIT" mentaity. BUT, got to bite the bullet and accept it. Let's not be selfish and get on the band wagon and don't try to short cut to see the rosy days in our lifetime. What matters is the FLY, since the bird will eventually dies!!!!!!!!

So, put aside destroying the country in the name of getting rid of Mullahs (just like we did it with Shah) and start the revolution within yourself and put your nice words in action and truly love any Irani for what he or she is. The process will heal the anomalies.

Peace;


Jahanshah Rashidian

Sanctions on the IRI

by Jahanshah Rashidian on

I clearly wrote my objection toward economic sanctions on Iran. Also I rejected any military adventure. The Pro-IRI are never supposed to listen what the opposition says. They are not to defend Iranian people but poeple's oppressors, the IRI. They falsify and twist, the facts to fool their audience.

My points are simple and target the regime itself, not people:

--the IRI must be internationally completely isolated; it means all diplomatic contacts in any level with it must be suspended. All foreign accounts of IRI's seniors must be frozen.

--their mafia activities in the Persian Gulf and around Iran, which are now denounced by the rival groups, must be internationally banned; their military industry which serves to curb Iranians must be sanctioned.

--international mandates must be issued against IRI's seniors for their crimes against people of Iran--few hundreds of thousands of executions, imprisonments, tortures, detentions, amputations, stoning, lash…. So, there are many other sanctions than economic sanction on the basic needs of people or military strikes to confront the IRI.


default

to Niki, and Tahrimi: What's your solution eh?

by aaj sr (not verified) on

We all agree: "No War"
The writer suggests "smart sanction, a sanction that hurts the regime but not the people".
You are suggesting no sanction on regime, right?
Ok then, what is your suggestion?
Do not bit around the bush , be specific preeeeessse!.
Let us all learn from you guys.

Remember: Lesson from history: Freedom is not free.


samsam1111

pro ahmadinejad and regime :Niki,s Blog site

by samsam1111 on

Quotes from your own pro regime blog. you give link to bazari mooatalefeh rich kids like hoder who at least has guts to be pro regime in the open.which gang in the regime you come from ?

here you are badmouthing & crucifying that poor lady news reporter "Massih Alinejad"  for criticizing ahmadi nejad supporters.

"'refuse to recognize the fact that Ahmadinejad has a large and enthusiastic constituency from all over Iran. It should be obvious that until that basic fact is acknowledged, analyzing why he has support or convincing his constituency to abandon him is an impossibility.

In short, I was annoyed by the article and am not particularly fond of the writer's work in general (she even writes for Roozonline, and I've made my feelings on that publication pretty clear"'

I lost 2 cousins 25 and 27 airforce pilots in nojeh so called coup by mullahs..one cousin heli pilot 28 who died in captivity in kirkuk and a father army officer who fought pishehvari 1325 and later was pro mossadek  and suffered enough..they had shahamat not a pity pro regime entity like you.


Niki

You want sanctions,huh? The

by Niki on

You want sanctions,huh? The same kind that didn't impact one hair on Saddam's mustache but killed five thousand iraqi children per month? Is that the "shahamat" you speak of? You know what takes "shahamat"? To stand up among a diaspora dominated by voices like yours and to say no to sanctions and no to war.


default

تحریم یا نسل کشی؟

تحریمی (not verified)


آن تحریمی که شما خواستارش هستید همان تحریمی است که در دهه نود علیه عراق اعمال شد.

بر طبق یک گذارش که سازمان ملل در سال نود شش تهیه کرد تحریم عراق به مرگ 600000 ششصد هزار کودک زیر 5 سال انجامید
. در ضمن این تحریم به عقب افتادگی عراق از همه نظر من چمله اقتصادی و علمی انجامید.

شما طرفدار عقب افتادگی ایران و نسل کشی هستید تا به اهداف سیاسیتان برسید.
.


samsam1111

good article & too polite to lefties

by samsam1111 on

one way of opposing the mullahs is calling them by their real name(ta in esm ja biofteh) "Regimeh eshghalgareh biganeh"---->

This will in 3 words over time question their whole LEGITIMACY.


default

تجمع و تریبون آزاد اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر

Babak81 (not verified)


Wed / 23 04 2008 / 8:38

خبرنامه امیرکبیر: تجمع و تریبون آزاد دانشجویی «در حسرت عدالت» امروز، سه شنبه ۳ اردیبهشت، در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه ۷۸ ماه حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر، صدور احکام سنگین برای دانشجویان توسط دادگاه انقلاب و کمیته های انضباطی و… برگزار شد.

این برنامه ابتدا با پخش سرود «یار دبستانی» و «ای ایران» و سر دادن شعارهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «مرگ بر دیکتاتور» در ساعت ۱۲:۳۰ آغاز شد. دانشجویان، که تعداد آن ها به بیش از ۸۰۰ نفر می رسید، تصاویر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری و همچنین پلاکاردهایی با این مضامین در دست داشتند: «نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب»، «تا آزادی یاران در بندمان، از پای نخواهیم نشست»، «صدور حکم سه دانشجوی پلی تکنیک، قانونی شدن نقض قانون»، «اشک مادران دل خسته مجید، احمد و احسان را چه کسی خواهد زدود؟»، «محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد» و… .

نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، که اجرای این تریبون آزاد را بر عهده داشت، در ابتدا متنی را قرائت کرد. در این متن آمده بود: «بارها از خودم پرسیده‌ام چرا؟ پرسیده‌ام چطور شد که این طوری شد؟ و هر بار فقط نگاهی انداخته ام به آسمان و می دانسته‌ام که جایی زیر همین آسمان تو نشسته‌ای بین دیوارهای تنگ سلول و خیره مانده ای به صدای بی عدالتی…حالا روزها، هفته ها و ماه ها گذشته و تصویر رنگی تو در دیوارهایی پلی تکنیک عادت شده. حالا یک سالی گذشته از روزی که تو بر پله های همین دانشگاه فریاد زدی و از بی گناهی ات سخن راندی…من پرم دوست من! من از روزهای بی تو گذشته، از شنیدن رنج و شکنجه ات، از دیدن اشک تلخ مادر دل شکسته ات…من پرم از محرومیت ها، ظلم ها و دهن دوختن ها. پرم از جای خالی تو در کلاس و از ناجوانمردی حاکمان افسارگسیخته. من پرم از بی عدالتی و نمی دانم آزادی در کدام حفره این شهر خاموش سر فرو در چاه کرده، رنج هایش را می گرید و فریاد می کند؟ من پرم دوست من! من از تو پرم!»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر محسن سیدین، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، به عنوان اولین سخنران با اشاره به فارغ التحصیلی خود گفت: «چند سالی است که از پلی تکنیک رفته ام. اما خاک پلی تکنیک آن قدر گیراست که تمام فارغ التحصیلان این دانشگاه دوست دارند دوباره به پلی تکنیک بازگردند. امروز پلی تکنیک و رفتاری که با سه دانشجوی در بند می شود، تبدیل به سنگ محک نظام در خصوص پایبندی به آزادی، علم و عدالت شده است.»

سیدین در ادامه با اشاره به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند دانشگاه در دادگاه عمومی و تجدیدنظر گفت: «قاضی در دادگاه عمومی در حکم چندین صفحه ای که صادر کرده اثبات کرده که این سه نفر بی گناهند. ولی عیدی آن ها یک حکم دو صفحه ای و بی علت است که با پشتوانه مستندات بی پایه وزارت اطلاعات صادر شده است. مدعیان عدالت کجا هستند؟ جنبش عدالت خواهی دانشجویان کجا هستند؟ چرا همه خفقان گرفته اند؟ آن ها برای رسیدن به مقاصدشان به مقدسات هم توهین کردند.»

این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر در ادامه با اشاره به مزدور خواندن همه اقشار توسط دولتمردان فعلی گفت: «کارگر، دانشجو، دراویش و… را مزدور می خوانند. حتی وزیری که یک روز از دولت خارج شده و انتقاد می کند را به خیانت متهم می کنند. تا آن جا که صدای خودی های هم در آمده است. قانون ظالمانه را باید نادیده گرفت. نباید اجازه بدهید کرامت انسانی مان را لکه دار کنند. دور نیست که روزی این ساقه ظلم بشکند و فرو بریزد.»

سخنران بعدی مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه، بود. گلرو در ابتدا با اشاره به گذشت یک سال از جعل نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر گفت: «من تولد یک سالگی آزادی خواهی دانشجویان را به قاضی حداد، مرتضوی، اژه ای و احمدی نژاد تبریک می گویم که زندان ها را از کارگران، دانشجویان، معلمان و… پر کردند و رکورد زده اند. در حالی که هموطنان ما در گرگان و آذربایجان از سرما جان باختند، گاز ما را به پاکستان و هند می دادند. حال باید دید پهلوی بیشتر باج می داد یا این ها.»

این دانشجو در ادامه با اشاره به فضای فعلی دانشگاه ها افزود: «الآن دانشگاه ها تبدیل به تریبون اصولگراها و احمدی نژاد شده است. اگر ما در دانشگاه تریبون می گذاریم فقط برای اعتراض به حاکمیت نیست، بلکه برای این است که در دانشگاه ها هم دادگاه بر پا کرده اند فقط اسمش کمیته انضباطی است. وزیر ارشادی که می گوید مردم نمی فهمند و باید بعضی از کتاب ها سانسور شوند به شعور مردم توهین می کند.»

یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد به عنوان سخنران بعدی این تریبون در ابتدا به یک سال حبس سه دانشجوی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: «امروز که در میان شما آمده ایم یک سال از اسارت آزادی و آزادگی می گذرد. این یک سال در حالی گذشت که دانشجویان از طرف مردم تبرئه شده اند. قوه قضاییه نتوانست در خصوص پرونده این سه دانشجو به صورت مستقل عمل کند. آرزوی ما استقلال قوه قضاییه از کانون های قدرت است. این پروژه را برای انتقام گیری از دانشجویان در خصوص حماسه ۲۰ آذر کلید زدند که خوشبختانه به شکست انجامید.»

این فعال دانشجویی با اشاره به بحث انتخابات مجلس و اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: «جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و… به شدت سرکوب شده اند. اصلاح طلب ها نه می خواهند و نه می توانند که از حقوق ما دفاع کنند و هیچ تناسبی بین حرف و عملشان نیست. امروز دانشجویان ثابت کرده اند که تنها راه پیشرفت دموکراسی ایستادگی است، نه چانه زنی و سازش.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک در سخنان کوتاهی گفت: «سلام و درود بر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری. متاسفانه با فشار وزارت اطلاعات حکم این سه یار دبستانی ما تایید شد در حالی که آن ها در دادگاه افکار عمومی تبرئه شدند. پروژه جعل نشریات دانشجویی شکست خورد، فقط تنها نکته منفی آن برای ما زندانی شدن سه نفر از دوستانمان بود. پیام من به احمدی نژاد که توانایی کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ را ندارد و می خواهد جهان را مدیریت کند این است که دانشجویان آخرین سنگر آزادی خواهی، دانشگاه، را ترک نخواهند کرد.»

سخنران بعدی عباس زاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر، در سخنان گفت: «اینجا همان کشوری است که قاضی القضات آن مدعی رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر در آن است. اما قوه قضاییه هم به بازوی عملیاتی قوه قهریه تبدیل شده است. چرا که علیرغم شکنجه شدن دوستان ما، دادگاه تجدیدنظر با لغو حکم تبرئه، حکم حبس دانشجویان را تایید کرد. البته این رفتار چندان هم تعجب برانگیز نیست. من ضمن همدردی با خانواده های این سه دانشجو، اعلام می کنم که ما برای آزادی آن ها تمام تلاش خود را خواهیم کرد و به مبارزه ادامه خواهیم داد.»

آخرین سخنران این تریبون اسماعیل سلمانپور، عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، بود. این دانشجوی محروم از تحصیل و ممنوع الورود به دانشگاه گفت: «سلام به دوستان عزیزم که بعد از ۸ ماه آن ها را می بینم. دوستان در بند ما الان خوشحالند که پلی تکنیک هنوز زنده است و علیرغم خواست احمدی نژاد که قصد داشت صدای دانشگاه ها را خفه کند، دانشگاه ها همچنان پایدار هستند. دوست ما آقای صداقتی به ۲ سال حبس محکوم شدند، پدارم رفعتی به دادگاه احضار شده است. اما روزی خواهد رسید که دیگر در پلی تکنیک اثری از علیرضا رهایی و دروغ گویی و ظلم و جور او نخواهد بود.»

در پایان این تریبون نریمان مصطفوی به سختی یک سال گذشته برای دانشجویان امیرکبیر اشاره کرد و گفت: «در یک سال گذشته بیش از ۱۰ نفر از دانشجویان امیرکبیر بازداشت شدند، بیش از ۲۰ نفر به دادگاه انقلاب احضار شدند، بسیاری با حکم کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند، دوستان ما در زندان شکنجه شدند و… . اما انجمن اسلامی در مقابل تمام این فشارها ایستادگی و مقاومت کرد. ما بر عهد خود با دانشجویان پایبند ماندیم و همان طور که یک سال پیش شورای مرکزی انجمن را تحویل گرفتیم، وقت آن است که امروز آن را به دوستان دیگر تحویل دهیم. تعرفه هایی که هم اکنون در حال پخش شدن است، تعرفه های انتخابات سالانه شورای مرکزی انجمن اسلامی است و از دانشجویان محترم درخواست می کنم آرای خود را به صندوق بریزند.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در پایان این تریبون انتخابات انجمن اسلامی امیرکبیر با شرکت دانشجویان برگزار شد. نیروهای انتظامات، حراست و بسیجیان دانشگاه که انتظار برگزاری انتخابات انجمن را نداشتند، در حین برگزاری انتخابات در بهت و حیرت فرو رفته بودند. بدین ترتیب انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک نیز برگزار شد. دانشجویان تجمع کننده سپس با خواندن سرود «یار دبستانی» و «ای ایران» به سمت درب حافظ دانشگاه راهپیمایی کردند. دانشجویان در مقابل در، با مشاهده مامورین حراست دانشگاه شعار دادند: «حراست برو گمشو».