زنده باد آقاي وزير


Share/Save/Bookmark

زنده باد آقاي وزير
by IRANdokht
04-Aug-2008
 

زنده باد مرداني که مانند مولاي شان علي وقتي مي خواهند به فقرا کمک کنند، شبها ناني در دست مي گيرند و چهره پنهان مي کنند تا فقرا از فقر خود خجالت نکشند. زنده باد آقاي وزير پيرو عدل علي که چنين به فکر فقرا هستيد.

زنده باد خدمتگذاران ملت که دخترکان معصوم و فقير را جلوي دوربين به صف مي کشند تا وزيري بسته هزارتوماني را به دست بگيرد و وقتي عکاس شروع کرد به عکاسي کردن، با لبخندي که به زور روي لب هايش ماسيده است، پول بدهد به بچه ها و مدير موسسه به بچه ها بگويد: بچه ها لبخند بزنيد، دارند عکس مي گيرند.

لبخند بزنيد تا آقاي وزير نشان بدهد که تا چه حد فرزندان ايران زمين را دوست مي دارد.

زنده باد مديران عزيزي که دخترکان معصوم رها شده در خيابان ها را به خانه هاي اخلاق و انصاف مي آورند تا به جاي اينکه آنان به خودفروشي بيفتند، جلوي دوربين هاي وقيح و کثيف و احمقانه دولتي که بوي لجن مي دهد، به آنها پول بدهند و براي خودشان آدم بخرند.

زنده باد دولت عزيزي که براي سربلندي ملت همه کار مي کند، همه تلاشش را مي کند تا مردم را به بردگاني تبديل کند که مستقيما و جلوي دوربين از دولت پول مي گيرند.

زنده باد سوسياليزم احمدي نژادي که جهان را تکان داده است. و زنده باد مرداني که حيثيت امام شان را که هزار بار گفته اند در خفا و در نهان به فقرا چيزي مي داد تا آنان شرم نکنند، حيثيت امام علي را به دو روز دولت بي عرضه بي کفايتي مي فروشند تا بچه ها با چشم خودشان ببينند و باور کنند که تمام آن افسانه ها دروغ بود.

ايستادم، آقاي وزير آمد، به هر کدام مان يک هزار توماني دادند، خانوم مدير گفت هر وقت پول دست تون دادند و عکاس عکس گرفت لبخند بزنيد. ولي من خجالت مي کشيدم. توي خيابون وقتي گدايي مي کرديم کسي ازمون عکس نمي گرفت. راستي آقاي عکاس! اين عکس ها رو کجا چاپ مي کنين؟

آقاي وزير! چه مي کنيد با اين ملت؟

آقاي وزير! ما که دين نداريم. لااقل بگذاريد فکر کنيم علي آزاده بود.

آقاي وزير ما که مي دانيم عدالت شما دروغ است و جز براي دوربين کاري نمي کنيد، لا اقل بگذاريد فکر کنيم امام تان مثل شما دروغگو نبود.

آقاي وزير! ما که مي دانيم فقيريم و اگر از اينجا بيرون مان کنند، شب را بايد زير يک گردن کلفت بخوابيم و دو سال بعد هم بفروشندمان به يک جاکش رسمي، لااقل حالا بگذاريد در همين جا در بدبختي مان بمانيم، چرا عکس مان را مي گيريد؟

شنبه 25 تير 1387

Picture from ISNA

Text Source Unknown


Share/Save/Bookmark

Recently by IRANdokhtCommentsDate
Iran's Oscar Victory Over Israel?
9
Mar 02, 2012
Abadani Mouse
16
Feb 10, 2011
Ambassador of Death
9
Aug 24, 2010
more from IRANdokht
 
default

So sad...

by Azarin not logged (not verified) on

What has happened to Iran I knew...
Azarin
PS: Thanks Irandokht for posting this picture! If I hadn't seen it I wouldn't have believed it.