« شعر زندگی ام کجاست؟ »


Share/Save/Bookmark

iranbrave
by iranbrave
25-Sep-2009
 

گفتم حق من کجاست،

آزادی ام را گرفتی!

گفتم آزادی ام کجاست،

تو رأی مرا گرفتی!

گفتم رأی من کجاست،

صدایم را گرفتی!

گفتم - با نعره بلند سکوتم -

صدایم کجاست؟

تو جانم را گرفتی!

❊❊❊

تو جان من و فرزندانم را گرفتی،

تو جان خواهران و برادرانم را گرفتی،

تو جان عاشقان ایران زمین را گرفتی،

تو جان فرزندان کورش و کمبوجیه را گرفتی،

تو جان شیفته گان رستم دستان را گرفتی،

تو جان پیروان دادگر انوشیروان را گرفتی،

تو چون ضحاک، خون پاک فرزندان ایران را گرفتی.

تو غافل از قدرت جانبازان ایران زمینی،

تو تاریخ ستمکاران دنیا را ندانی.

❊❊❊

ز هر خون قطره یی، هزاران بابک ها بروید،

ز هر آه و فغانی، هزاران کاوه ها بر پا بخیزد،

ز هر جور و ستم فریادی بر آید،

که ارکان ظلم تو را بر هم بریزد.

❊❊❊

ز هر جور و ستم فریادی بر آید،

که ارکان ظلم تو را بر هم بریزد.

❊❊❊

ز هر خون قطره یی، هزاران بابک ها بروید،

ز هر آه و فغانی، هزاران کاوه ها بر پا بخیزد.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊

شعر از: فریاد (IranBrave)

YouTube Video Channel: //www.youtube.com/user/IranBrave

Iranian.com Blog: //iranian.com/main/member/iranbrave


Share/Save/Bookmark

Recently by iranbraveCommentsDate
زن ایرانی، معشوقه آزادی
3
Mar 08, 2012
« قفلهای طلسم شده »
1
Aug 08, 2011
« وقتی که تو رفتی »
8
Jul 11, 2011
more from iranbrave
 
Shazde Asdola Mirza

زنده باشی‌ و پر شهامت - در نبرد جاویدان فریدون و ضحاک

Shazde Asdola Mirza


 

سپاه فریدون چو آگه شدند

همه سوی آن راه بی‌ره شدند

ز اسپان جنگی فرو ریختند

در آن جای تنگی بر آویختند

همه بام و در مردم شهر بود

کسی کش ز جنگ آوری بهر بود

همه در هوای فریدون بدند

که از درد ضحاک پرخون بدند

ز دیوارها خشت و از بام سنگ

به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ

ببارید چون ژاله ز ابر سیاه

بدی را نبد بر زمین جایگاه

به شهر اندرون هر که برنا بدند

چه پیران که در جنگ دانا بدند

سوی لشکر آفریدون شدند

ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند

خروشی برآمد ز آتشکده

که بر تخت گر عدل باشد رده،

همه پیر و برناش فرمان بریم

یکایک ز گفتار او نگذریم

نخواهیم برگاه ضحاک را

مرآن اژدهادوش ناپاک را


iranbrave

You'r welcome, Shazde Asdola Mirza!

by iranbrave on

Mamnoon for your comment... Such oppression can no longer continue. Freedom of Iranians is near...


Shazde Asdola Mirza

Thanks for giving a vivid and caring voice to the victims of IRI

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!