تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم


Share/Save/Bookmark

تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم
by Hajminator
03-Jan-2010
 

ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم

ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

ترا، ای کهن پير جاويد برنا

ترا دوست دارم، اگر دوست دارم

ترا، ای گرانمايه، ديرينه ايران

ترا ای گرامی گهر دوست دارم

ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان

بزرگ آفرين نامور دوست دارم

هنروار انديشه ات رخشد و من

هم انديشه ات، هم هنر دوست دارم

اگر قول افسانه، يا متن تاريخ

وگر نقد و نقل سير دوست دارم

اگر خامه تيشه ست و خط نقر در سنگ

بر اوراق کوه و کمر دوست دارم

وگر ضبط دفتر ز مشکين مرکب

نئين خامه، يا کلک پر دوست دارم

گمان های تو چون يقين می ستايم

عيان های تو چون خبر دوست دارم

هم اورمزد و هم ايزدانت پرستم

هم آن فره و فروهر دوست دارم

بجان پاک پيغمبر باستانت

که پيری است روشن نگردوست دارم

گرانمايه زرتشت را من فزونتر

ز هر پير و پيغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او نديد و نبيند

من آن بهترين از بشر دوست دارم

سه نيکش بهين رهنمای جهان ست

مفيدی چنين مختصر دوست دارم

ابر مرد ايرانئی راهبر بود

من ايرانی راهبر دوست دارم

نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد

ازينروش هم معتبر دوست دارم

من آن راستين پير را، گرچه رفته ست

از افسانه آن سوی تر، دوست دارم

هم آن پور بيدار دل بامدادت

نشابوری هورفر دوست دارم

فری مزدک، آن هوش جاويد اعصار

که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم

دليرانه جان باخت در جنگ بيداد

من آن شير دل دادگر دوست دارم

جهانگير و داد آفرين فکرتی داشت

فزونترش زين رهگذر دوست دارم

ستايش کنان مانی ارجمندت

چو نقاش و پيغامور دوست دارم

هم آن نقش پرداز ارواح برتر

هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم

همه کشتزارانت، از ديم و فاراب

همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم

کويرت چو دريا و کوهت چو جنگل

همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم

شهيدان جانباز و فرزانه ات را

که بودند فخر بشر دوست دارم

به لطف نسيم سحر روحشان را

چنانچون ز آهن جگر دوست دارم

هم افکار پرشورشان را، که اعصار

از آن گشته زير و زبر دوست دارم

هم آثارشان را، چه پندو چه پيغام

و گر چند، سطری خبر دوست دارم

من آن جاودنياد مردان، که بودند

بهر قرن چندين نفر دوست دارم

همه شاعران تو و آثارشان را

بپاکی نسيم سحر دوست دارم

ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت

در آفاق فخر و ظفر دوست دارم

ز خيام، خشم و خروشی که جاويد

کند در دل و جان اثر دوست دارم

ز عطار، آن سوز و سودای پر درد

که انگيزد از جان شرر دوست دارم

وز آن شيفته شمس، شور و شراری

که جان را کند شعله ور دوست دارم

ز سعدی و از حافظ و از نظامی

همه شور و شعر و سمر دوست دارم

خوشا رشت و گرگان و مازندرانت

که شان همچو بحر خزر دوست دارم

خوشا حوزه شرب کارون و اهواز

که شيرينترينش از شکر دوست دارم

فری آذر آبادگان بزرگت

من آن پيشگام خطر دوست دارم

صفاهان نصف جهان ترا من

فزونتر ز نصف دگر دوست دارم

خوشا خطه نخبه زای خراسان

ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم

زهی شهر شيراز جنت طرازت

من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم

بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون

درخت نجابت ثمر دوست دارم

خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت

که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم

من افغان همريشه مان را که باغی ست

به چنگ بتر از تتر دوست دارم

کهن سغد و خوارزم را، با کويرش

که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم

عراق و خليج تو را، چون وَراَزورد

که ديوار چين راست در دوست دارم

هم اران و قفقاز ديرينه مان را

چو پوری سرای پدر دوست دارم

چو ديروز افسانه، فردای رويات

بجان اين يک و آن دگر دوست دارم

هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان

برو ياندم بال و پر دوست دارم

هم آفاق رويائيت را؛ که جاويد

در آفاق رويا سفر دوست دارم

چو رويا و افسانه، ديروز و فردات

بجای خود اين هر دو سر دوست دارم

تو در اوج بودی، به معنا و صورت

من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

دگر باره برشو به اوج معانی

که ت اين تازه رنگ و صوردوست دارم

نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را

برای تو، ای بوم و بر دوست دارم

جهان تا جهانست، پيروز باشی

برومند و بيدار و بهروز باشی

مهدی اخوان ثالث, ‫مشهد، ۱۹۲۸، تهران ۱۹۹۰

//en.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Akhavan-Sales


Share/Save/Bookmark

Recently by HajminatorCommentsDate
The End of a Reign
5
Jan 02, 2011
Why the heck, Mahmoud didn’t inaugurate the Bushehr plant?
18
Nov 27, 2010
Ahmadinejad's Foreign Policy
19
Nov 07, 2010
more from Hajminator
 
Hajminator

Souri jan,

by Hajminator on

Mille excuses ma chère. I was lost in news from Iran and the usual comings and goings of the new year.

Glad that you like Akhavan Sales too.

I'll catch up for my absence.


Souri

Hajminator

by Souri on

 

 

1) I'm mad at you because you don't come to my Moshaereh blog

2) Thank you for this lovely poem of my beoved poet, Akhavan Sales