شعری از میرزادهی عشقی

شعری از میرزادهی عشقی
by Hajminator
01-Jan-2010
 

بعد از اين بر وطن و بوم و برش بايد ريد...... به چنين مجلس و بر كر و فرش بايد ريد
به حقيقت در عدل ار در اين بام و در است. به چنين عدل و به ديوار و درش بايد ريد
آن‌كه بگرفته از او تا كمر ايران را گه........... به مكافات الی تا كمرش بايد ريد
پدر ملت ايران اگر اين بی پدر است.......... بر چنين ملت و روح پدرش بايد ريد
به مدرس نتوان كرد جسارت اما............... آن‌قدر هست كه بر ريش خرش بايد ريد
اين حرارت كه به خود احمد آذر دارد.......... تا كه خاموش شود بر شررش بايد ريد
شفق سرخ نوشت آصف كرمانی مرد....... غفرالله كنون بر اثرش بايد ريد
آن دهستانی بی مدرك تحميلی لر.......... از توك پاش الي مغز سرش بايد ريد
گر ندارد ضرر و نفع مشيرالدوله............... بهر اين ملك به نفع و ضررش بايد ريد
ار رَود موتمن‌الملك به مجلس گاهی........ احترامن به‌ سر رهگذرش بايد ريد

سیدمحمدرضا میرزادهی عشقی - در سال 1312ه. ق در همدان متولد شد و در روز 12 تیر ماه 1303 شمسی، در تهران هدف گلوله‌ی افراد ناشناس قرار گرفت و در حالی که 31 سال بیش‌تر نداشت، چشم از جهان فرو بست.
شعر باید رید، یکی از تندترین و معروف‌ترین اشعار عشقی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by HajminatorCommentsDate
The End of a Reign
5
Jan 02, 2011
Why the heck, Mahmoud didn’t inaugurate the Bushehr plant?
18
Nov 27, 2010
Ahmadinejad's Foreign Policy
19
Nov 07, 2010
more from Hajminator
 
Hajminator

Ebi jaan,

by Hajminator on

Happy new year to you too, my friend. After more than 100 years of struggles and fights for our freedom, shall we finally know peace and democracy. Amen!


ebi amirhosseini

Hajminator aziz..

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing.

HAPPY NEW YEAR.

Ebi aka Haaji