وضوی بی ولایت آب بازی است

وضوی بی ولایت آب بازی است
by Ghormeh Sabzi
23-Sep-2010
 

عبادت بی ولایت حقه بازی است
نماز و مسجدش بتخانه سازی است

چرا دشمن نمیخواهد بفهمد؟
وضوی بی ولایت آب بازی است

-- سازمان اتوبوسرانی شهرداری بند انزلی


Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Anonymouse

از رو شعر و آهنگ داریوش این شعر رو نوشتن؟

Anonymouse


Everything is sacred


Mehrban

...

by Mehrban on


عبادت ولایت حقه بازیست

نماز و مسجدش هم صحنه سازیست 

ملت خوب میفهمد

که وضویش هم آب بازیست


Jahanshah Javid

Land of poetry

by Jahanshah Javid on

Need more proof?