ضد جنگ و اسرائیل؛ مدل اکبر گنجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Dec-2011
 

پس از نوشتن این چند سطر در واکنش به آخرین نوشته اکبر گنجی؛ سرکی به حجرۀ احمد رأفت زدم و دیدم او که روزنامه نگار چیره دست و خوش قلمی است هزاران بار بهتر از من حق مطلب را ادا کرده. خوب چه بیتر؛ حرفهای خودم را تقدیم میکنم ولی خدا وکیلی بروید و نوشته مختصر و مفید رأفت را بخوانید.

در درازنامه منتشر شده در بی بی سی، دربارۀ نظام پربرکت اکبر گنجی از جمله گفته:

"بازی کردن نقش دولتی که کودکانه و دن کیشوت وار می خواهد اسرائیل را نابود سازد.

از همه مهمتر این مدعا که ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است، صدور مجوز بمباران ایران است."

به عبارت دیگر؛ اگر نظام پربرکت دن کیشوتی کار نمیکرد و عین رستم دستان میرفت سراغ اکوان دیو و دخل اسرائیل را می آورد؛ لابد به نفع ایران و ایرانی بود. و یا اینکه افشاگری در مورد فرستادن اسلحه برای تروریستهای حزب الله و حماس و قاتلان حرفه­ای بچه کُش و بچه مثله کن بشار اسد و موش دواندن در کار همه حتی تو آفریقا و هزار و یک بامبولک بازی تروریستی بین المللی دیگر نظام پربرکت مساوی است با جنگ طلبی.

نازنینان، "روشنفکران مذهبی" و لابی­گران بوی نفت گرفته ؛ به انترناسیونال بچه پرروها و جامعۀ بی طبقه توحیدی و پیکر به خاک سوریه سپرده شدۀ شارلاتان علی شریعتی و سهام اکسان موبیل سوگند که تاریخ مصرف ایندست ضد جنگ بودن کج و کوله گذشته.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

Thanks!

by Tavana on

 

 

For the 'rarity' remark below. Could not say it any better. Thanks again.

PS: Rats are always rats. No matter where they go & what happens to them. And they are all but 'harmful rodents.' 


Omid Parsi

"Dissidents" like Gangi and "Intellectuals" like Soroosh

by Omid Parsi on

are living proof that 30 years of IRI may have successfully baked the cancerous genes of Khomeinism into our cultural and social DNA. This rising class of "dissidents", by way of having acted as loyal operatives and lackeys of the IRI's suppression and "cleansing" machine from the get-go, are lucky survivors of the brutal purge that wiped out an entire generation of our secular thinking citizens from our culture and memory.

Sadly, no one seems to recall the intelligentsia who were never part of the regime and where summarily executed in cold blood in the first decade of IRI. Today our new "heroes" are nothing but former lackeys of the Islamofascist regime who somehow fell out of favor.

Ganji is the "heroic survivor" a "hunger strike", a luxury not afforded to the thousands who were summarily put to death and did not live to become Islamoliberal celebrities.

For Soroush (incredibly, one of Time Magazine's 100 most influentual "thinkers"!!) it is enough to watch this:

//www.youtube.com/watch?v=tXVLDxigioI

To borrow an expression from Joeph Stalin who characterized the Bolshevic comrades he put to death as "Useful Idiots", they are two of IRI's living "Useless Idiots"... 

 


Tavana

یکی بود و یکی نبود

Tavana


زیر گنبد کبود غیر از خدا احدی نبود که خالق هستی و نیستی بود و خالق کُل هر چه بود و نبود. نه اسرائیلی بود و نه ایرانی و نه گنجی و نه نشانه ای از زبُاله و فاجعه و گندی. بشر خلق گشت در روی زمین و احسن الخالقین خود را از یاد برد و گشت مظهر شر و نابودی و آلت جنگی. و در پس عمر کوتاهش نبود گشت چون اسفل السافلین.
حال یک نیمچه بشری چون اکبر گنجی <بود> گشت با آن کارنامه وزین از خیانت و دودوزبازی خود و قبول ۵۰۰ هزار دلار اعانه اسرائیلی. و اعلانیه پشت اعلانیه ردیف  نمود در حقانیت خود و در بود و نبود هم پیاله  های خود! ای که بگندی ای بشر ای!

تسلیت درفاجعه وارده!