ویدیو دفاع پسر سروش از پاپا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Sep-2011
 

در کشور گل و بلبل؛ جمع اضداد "ملی-مذهبی" و "روشنفکر دینی" هم موروثی شده.

پیروان شارلاتان علی شریعتی که از بدو تأسیس نظام پربرکت از پرشمار ترین کارگزاران آن بوده و چندی است تعدادی از آنان در نزاع درون باندی شکست خورده و از گردونه قدرت اخراج شده اند، حالا این میراث گرانبها را به فرزندان و در بعضی موارد نوه ها منتقل کرده اند.

البته انتقال حرفۀ والدین، معمولاً پدر به فرزند، سنتی است دیرینه ولیکن وقتی پدر در کارش ورشکسته بوده، انتقال ورشکستگی به فرزند دیگر نوبر است.

به این مناظره که شاپسر حاج فرج دباغ بعداً عبدالکریم سروش شده که زحمت عطر افشانی و "پاکسازی" دانشگاه ها را کشید توجه فرمایید تا به کُنه ماجرا پی ببرید. دیگر نازنین وارثان "روشنفکری دینی " به دیار کفر مهاجرت کرده هم درحال روشنگری و دُر افشانی میباشند.

پس از تجربه نظام پربرکت؛ زور بیخود نزنند که، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

Politics by innuendo

by fozolie on

Taste of your own medicine. Don't use cranes for murdering political prisoners, right!?

//www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1321090/Khomeini-fatwa-led-to-killing-of-30000-in-Iran.html 

Mr. Fozolie


Maryam Hojjat

Pitiful Valads

by Maryam Hojjat on

Who are SOB like their parent.


Tavana

Welcome 2 Read!

by Tavana on

The below 2 hopelessly OFT (Out Of Touch) souls are welcome to read the last comment posted on the yesterday's master of OFT's blog before running the IC's 'trash bin' out of its limited volume capacity by any of their further blogs/comments:

//iranian.com/main/blog/fred/cranes-death...

Condolences

 


fozolie

بیتوان روسای آخوندت شاه را روسفید کردند

fozolie


فسق هم در انحصار آخوند و خودی های بوده و هست. انقده حرص نخور که از فسق می افتی

Mr. Fozolie


vildemose

 TAVANA, do you live in

by vildemose on

 TAVANA, do you live in IRI??

Reform requires the consent of the corrupt


Tavana

دایه جیگرتر از مامان!

Tavana


و دری وری افشانی و سیاه بازی مختص به اصطلاح روشنفکرانی چون سروش و ولد ایشان نیست و شامل شکست خوردگان دربار شاه فاسق و مهاجرین فراری ایرانی  ودایگان جیگرتر از مادرانمان هم میشود که روزی دوبار در رویایی واهی بازگشت به دربار دریوزگی مُلا نویسی نموده و از بیگانگان برای تحریم بیشتر اقتصادی و بارش بمبهای فولکس واگنی بر سرخاک ایران مسئلت میکنند.
پس از فرار از ایران هر چه زور بزنند سبو رضا و پیمانه فرح بر نمیگردنند.

تسلیت