هنر بعضی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Jul-2010
 

پُز داده میشود که، هنر نزد ایرانیان است و بس. صد البته که ایرانیان هنر و هنرمند دارند و خوبش هم دارند ولی آن بس ته ماجرا الزاماً و منطقاً صحیح نمیتواند باشد. بقیه هم دارند، خوبش هم دارند و بعضی ها بهترش را هم دارند. ولیکن خداییش مثل بعضی از هنرمندان ابن الوقت ایران کمتر جایی پیدا میشود.

شاهد امر همین دیدار " هنرمندان " با حضرت ولی امر مطلق فقیه و دست به سینه در برابر او ایستادن و شانه و قبا و عبا و ردا و ریش حضرتش را ماچمالی کردن است که فیلم بخش کوتاهی از آن ضمیمه میباشد.

این نیز باید در نظر گرفته شود که این "هنرمندان " زمانی این ادا اطوار و کرنش کردن را به نمایش میگذارند که تنی چند از همکارانشان در بند و زیر دار و درفش همین حضرت ولی امر مطلقه هستند، بقیه آحاد ملت در بند را فعلاً فاکتور میگیریم، و اینکه رابطۀ اسلامیستها با هنر حکایت کارد و پنیر است را هم زیر سبیلی رد میکنیم.

کلیله و دمنه نصیحتی دارد به این مضمون: شما شهامت راندن کلاغان ندارید، باری با آنان دشمنانه زندگی کنید. راد مرد ایران، زنده یاد سعیدی سیرجانی که به دستور همین ولی فقیه به قتل رسید و دور باشد تا ایران از سوگ او در آید و فقدان او را جایگزین کند در نوشته ای ماجرای چُپکی (وارونه ) را به شیوه شیرین و گزندۀ مختص خودش شرح داده.

بله هنر نزد ایرانیان است، البته بعضی اوقات چُپَِکی.

اینجا را هم دیدن و خواندن، هم فال است و هم تماشا

//khaandaniha.com/text/3700


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Majid

Babak khan

by Majid on

In this particular case let me borrow your motto and rephrase it as:

 

Better  to live just one single day as a free spirit  EAGLE   than to live fourty years as a  VULTURE.


benross

این ماچ و

benross


این ماچ و بوسهها داره یواش یواش کمی مشکوک میشه!


Babak Khorramdin

نان به نرخ روز خوری ستایشگران ضحاک

Babak Khorramdin


//3.bp.blogspot.com/_1ukV2eDDKcM/TDG4KYJWkeI/...

Better to live for just a single day as a ruler than to live for forty years as an abject slave

B.K.