حکومت آخوندها و درسهایی که ما آموخته ایم


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
20-Sep-2012
 

بی کفایتی و ندانم کاریهای حکومت پسگرای آخوندی در سی و چند سال گذشته ملت را به فقر و فحشا و کشور را به بدنامی و مرز تجزیه کشانده است. نسل قبل و جوانان کنونی به قیمت جان ومالشان، تلف کردن عمرو دربدریشان و همچنین بدنام شدن وعقب ماندن کشورشان درس هایی از جمله آموزه های زیر را برای آینده آموخته ویا باز آموزی کرده اند. کاش هیچ آرامشی این گونه آموزه های گران آموخته شده را بدست فراموشی نسپارد:
1- ایران و ایرانی باید پیوسته برای هردولتمرد و مسئول کشور اصل بوده و برهمه چیز مقدم باشد،
2- هیچ قوم ایرانی کمتر از قوم دیگر ایرانی نیست و همه برای کشور مهم وگرامیند.
3- بانوان ایرانی باید در همه امور حقوق برابر با مردانمان داشته باشند.
4- حفظ تمامیت ارضی ایران درهمه جا ودرهمه حال باید هدف همه ی ایرانیان و دولتمردان باشد.
5- اداره کشور باید تنها به کسانی داده شود که وطن پرست باشند نه آنها که در مورد آن هیچ احساسی نداشته باشند.
6- کارهای تخصصی کشوربه هیچ وجه نباید به دست افراد غیرمتخصص داده شود.
7- ایرانی آگاه، آزاده و پیشرفتگراست وعقب گرد نمی پذیرد ونمی توان رسوم بدویان چهارده قرن پیش را به عنوان الگوی رفتاری و یا فرهنگ ایرانی باو تحمیل کرد. تنها تجربه های پیشرفته ترین کشورهای جهان می تواند الگوی کشورایران قرار گیرد.
8- همه ادیان و پیروانشان محترم دانسته می شوند ولی هیچیک از آنها درسیاست دخالت داده نخواهند شد. نیایش های هردینی باید بفارسی روان ترجمه و تمرین شود تا دیندار بداند چه می گوید و چه چیزی از چه کسی می خواهد.
- آخوندها باید مانند دیگران کار کنند، ولی اگرآخوندی بخواهد علاوه بر کارش به مسایل دینی هم بپردازد باید خودش با اطلاع باشد وچیزی برای ارائه دادن داشته باشد. ازاینرو بایدعلاوه برگذراندن درسهای حوزه، یک گواهی هم از دانشگاه دریافت کند. این گواهینامه بدان جهت لازمست که مردم ما بعد ازهزاروچهارصد سال تقلید، می خواهند بدون خرافات وفعالانه درسازندگی کشورشان شرکت داشته باشند وحق دارند که گمراه نشوند و مطالب بی پایه ی افراد بی مایه، مسیر زندگی شاد وپربارشان را تغییرندهد. پیشنهاد می شود که این گواهی درصورتی داده شود که متقاضی حداقل 24 واحد درسی در زمینه ایرانشناسی، ادیان جهان، فلسفه، وجامعه شناسی، بگذراند و مدرک قبولی از دانشگاه را دریافت کند.
9- صرفنظر از اینکه چه نوع حکومتی داشته باشیم، احزاب گوناگون و گروه های صنفی باید با نهایت آزادی تشکیل شوند و بابرخورداری کامل از رسانه های گروهی به فعالیت بپردازند. ازدل این احزاب و گروه هاست که، به دلیل رقابتهای سازنده، بهترین سیاستمداران ملی برخاسته و شناخته می شوند و بهترین برنامه ها برای پیشرفت و ترقی کشورارائه می گردد. دیدیم که نبودن احزاب و گروه های آزاد و فعال در کشور چگونه به روی کارن آمدن نظام متحجر آخوندی کمک کرد.
10- آموزش و پرورش کشور نقش حساس و سنگینی در آینده خواهد داشت. ملت ما نمیتواند باردیگر عکس کسی را درماه ببیند و وعده های دروغینش را بپذیرد. ملت ما نمی تواند بازهم فریب شیادان، خارجیان و مزدورانشان درداخل را بخورد و کشورش سالها به عقب برگردد. - وظیفه ی وزارتخانه ی آموزش و پرورش و رسانه های آزاد وهرفرد فرهیخته ایرانی است که سطح آگاهی عمومی را افزایش دهند و مسایل اساسی را چنان بیاموزانند که یادگیرندگان آنها را خوب فهمیده، گرامی داشته و از یاد نبرند. سپاهِ آگاهی بخشی ازدلسوزان داوطلب که می دانند و می توانند دانسته هایشان را انتقال بدهند بایددر سراسر کشور تشکیل شود. --- برنامه های درسی باید برویژگی های انسانی ،که در نظام آخوندی دارند می میرند، چون راستی، دادخواهی، سپاسگزاری، وفاداری، یک دلی ویک زبانی، شهامت و خدمت گزاری برای میهن و هم میهنان تاکیدکند.. - آموزه ها و برنامه های آموزشی بایدتاریخ ملی ایران پیش ازهجوم بیگانگان را بشناساند و مخصوصا برخدمات خدمتگزاران به ایران و ارزشمندی آنها و کارشان تاکید کند.
- فرصت های آموزشی باید بوجود آورده شود تا دانش آموزان کارگروهی،مشارکت در کارهای عمومی، همکاری، همیاری را بیاموزند، ارزشمند بدانند و تمرین کنند. همه ی مشاهده گران با بینش می دانند که ماباید در زمینه ی همکاری و کارهای گروهی بیشتر کار کنیم. - - آموزش و پرورش نباید بسود گروه و یا باور خاصی برنامه آموزشی را برنامه ریزی کند و یا حقایق تاریخی را تغییر دهد.
- دانش آموزان باید بیاموزند که هیچ کشوری به یاری کشور و مردم ما نمی آید مگر اینکه ازاینراه به منافع خود دست یابد واگر چنین شود درحاکمیت کشورمان دخالت کرده است.
- دانش آموزان و دانشجویان باید با تکیه بر مثالهای تاریخی اخیر بیاموزند که اگرما آگاه و هوشیار نباشیم کشورهای دیگرهرگاه منافعشان حکم کند، به آسانی بزرگان وطن پرست و کارآمد ما را بدنام می کنند وبه کمک نادانان و یا مغرضان داخلی از کارمی اندازند تا به هدفهای خودشان برسند.
11- هیچ نهادی درکشور نباید دارای چنان تقدسی شود که قسمتی از بودجه مملکت را بدون حساب و کتاب در اختیار گیرد.
- درآمدهای کشور باید حساب و کتاب دقیق داشته ونباید بدون برنامه و تایید مقامات دراختیارشخص،نهاد ویا سازمانی قرار گیرد. پولهای کشور نمی تواند با کامیون به ترکیه سرازیر یا به مصرف کشورهای عربی برسد.
12- صاحب نظران دلسوز، متخصص و کارآمد باید از هم اکنون در زمینه های مختلف کشوری و لشکری چنان قوانین پیشرفته، عملی واستواری تدوین کنند که معیاررفتار درست دولتمردان بوده و با رفتن و عوض شدن دولت ها پا برجا بماند. ما امروز چنین آگاهان و متخصصانی را علاوه بر ایران در سراسر جهان داریم
که آماده اند وقت و آگاهی خویش را صرف پیشرفت کشورشان کنند.
همانگونه که لازمست خیانتکاران به ایران و ایرانی به دست قانون سپرده شوند، شایسته است که بزرگان و قهرمانان و خدمتگزاران ایرانی بیش از گذشته بصورت های گوناگون گرامی داشته شوند. برای آن قهرمانانی که دیگردر میان ما نیستند باید آرامگاه درخورساخته شود. همه می دانیم که آرامگاه بزرگان و دلاورانی چون کورش، داریوش، بابک، یعقوب لیث صفاری، ......چنانکه اکنون هستند، نشانه شکوه و بزرگمردی های آنها و نمایانگر روح سپاسگزار ایرانی نیست. سرگذشت، و اهمیت خدمت
قهرمانان و بزرگان ملی باید بارها و بارها بازگو گردد و از آنها الگو سازی به عمل
آید. یافته های روانشناسی بیانگر اینست که رفتاری تکرارمی شود که تشویق وتقویت شده
باشد.  تجربه های این سی و چهار سال بروشنی
نشان داده است که کشور ما به خدمتگزاران راستین بیشتری نیاز دارد . بنابراین ما
ایرانیان
آموخته ایم که علاوه بر سپاسگزاری بیانی باید
میزان
سپاسگزاری
عملی
خود
را نیز از خدمتگزاران کشورمان افزایش دهیم.


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

شیرین خانم گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

از
خواندن و ابراز نظر و پرسشتان سپاسگزارم.  

من
این نکات را بدو دلیل نوشتم:   

1-
تا یادآوری و روشن کنم که اگر آنچه موجودست نمی خواهیم پس چه می خواهیم.

2-
نسل جوان امروز را بمناسبت دسترسی داشتن به رسانه های گروهی گسترده آگاهترین نسل
ایرانی می دانم و به آنچه خواهند کرد امیدوارم.  هشتاد در صد مردم ایران زیر چهل سال دارند.  دانشمندان و متخصصین بسیار درخارج داریم. بی
تردید آنها راهی خواهند یافت تا به خواسته هایشان جامه عمل بپوشانند. ما همه با
امید زنده ایم. 


ahang1001

دانشجوی گرامی

ahang1001


نوشته شما و نکاتی را که مطرح ساختید همه درست

چه کسی....یا کسانی...یا گروهی ممکن است بتوانند به این آرزو ها جامع عمل بپوشانند؟

بیش از نیمی از مردم ایران...در انتظار ظهورند...

چه توقعی دارید؟

 


daneshjoo

آذربانوی گرامی سپاس

daneshjoo


Daneshjoo

 

 

کاملا
با نظرتان موافقم و امید وارم چنانکه گفته اید بکارگرفته شوند.  از خواندن و ابراز نظرتان سپاسگزارم 

چه خوب می شود دوستان دیگر هم چیزهایی اضافه کنند. 


daneshjoo

ابرمرد ارجمند سپاس

daneshjoo


Daneshjoo

لطفا
بفرمایید کدام پارگراف مقصود شماست. ا

از
خواندن و ابراز نظرتان سپاسگزارم 


Abarmard

نکته

Abarmard


دوست عزیز، داشتن حق برابر با درست بکار بردن واژها تاثیر گذارتر است. بجای دولتمردان واژه قانونگذاران را می توان استفاده کرد.


Azarbanoo

Danesh joo, Thanks & Great blog

by Azarbanoo on

I need to add this that we must convert all the masques and Emamzadehha to the libraries & Gymes and schools for youngesters.


daneshjoo

Dear admin

by daneshjoo on

Daneshjoo

I need your help for organizing this article. Thanks