یا چو بابک شو نَماد و چلچراغِ کشورت

daneshjoo
by daneshjoo
23-May-2012
 

همچو پیروزان* به زیر آور اَمیرِ دشمنت

یا چو بابک** شو نَماد و چلچراغِ کشورت

نعره زن، همبسته شو، کاری بکن

گرگ و روبه را بران از خاکِ پاکِ میهنت

* پیروزان که تازیان او را ابولولوخواندند به تنهایی عُمر را که به ایران و ایرانی حمله کرده بود کُشت.

** بابک خرمدین قهرمان دلیر ایرانی که بیش از بیست سال (837-816) خیزش ایرانیان رابرعلیه تازیان رهبری کرد.د


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo  

by daneshjoo on

Daneshjoo