فکرما گر نیست ایران، نارواست


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
25-Jan-2012
 

 

مُلکِ ما را جَهل وجِورو نِکبتِ ملا زَده
شیخکی افعی صفت چنبر در آن بالا زَده

کُشته و دزدیده و دربندکرده ملتی
بهرِ ویرانی ایران آستین بالا زده

ای بسا آزاده در زندان وبندش جان سُپرد
وی بسی آواره کز درد جدایی ها بِمُرد

ضد زن، ضد تو و ضد همه تاریخ ماست
اینچنین بیگانه ای خود را برادر جا زده

زانکه هم نادان و هم بیگانه است
طبل بد نامی ایران در همه عالم زده

غَربیان اطراف ما تهدیدوغوغا می کنند
تازیان از شادمانی جشن بر پا می کنند

در چنین وضعی که ایران در بلاست
بوی جنگیدن، جدایی، در فضا ست

فکرما گر نیست ایران،نارواست
در چنین وضعی که ایران درغمست
خانه ی آزادگان پُر ماتم ست

ما نشاید، بی هدف، غفلت زده
بر خلاف رای عقل و مکتب و دانشکده

جای پیوستن به همدردان خویش
بال و پر دادن به همرزمان خویش
هی بگوییم: تو بدی؛ اینهم بده، اونهم بده

شرط پیروزی همه دانیم باشد اتحاد
پس چرا در باغمان بَذرِجداییها فتاد

گر نخواهی کشورخود بیش ازین ماتم زَده
گرنخواهی شیخ شیادان بماند یک سده
هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده

آنچه سازد کشورت آزاد وشاد
خوب دانی وحدتست و اتحاد

کن خرد را محور و بگذر زتقلید و شعار
هرکه باهم خوانَدَت او را رفیق خود شمار

هیچ ایرانی بجز"آزادی ایران" نخواست
گرچه چپ باشد، میان رو، یا که راست

خانه گشته مسجدی افسرده و ماتم زده
هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده

عیب باشد در من و تو بی شمار
حُسن بین و پایه بر خوبی گذار

مهربانتر، با محبت درسگوی
کم فراگیرد کسی از طعنه زن یا تندخوی

فرصتی کم مانده از دستش نده
هی نگو: تو بدی، اینهم بده، اونهم بده


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear SAM

by daneshjoo on

Daneshjoo

I am happy you like it and appreciate your comment. 


Shazde Asdola Mirza

مُلکِ ما را جَهل وجِور و نِکبتِ ملا زَده

Shazde Asdola Mirza


Dear Daneshjo,

It is good to have you back ... with such a great poem too.

Many thanks!


daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

Dear Harpi-Eagle

by daneshjoo on

Daneshjoo

I am not sure your comment is for me or Mr. Abarmard. In case it is for me, thank you for visiting and your comment. I hoped the two were friends as before, because I like to take both of them.   


Harpi-Eagle

Abarmard ...

by Harpi-Eagle on

Interesting "Avatar' on your post.  Just out of curiosity, would you take the Red one or the Blue one ?!!

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


daneshjoo

Dear Divaneh

by daneshjoo on

Daneshjoo

 

Thank you for your comment.  

This is not the first time that we think the same.

Right now unity is what we need badly.


divaneh

Loved it

by divaneh on

This is exactly what I want to shout. Thanks for sharing dear Daneshjoo.


daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

Dear Abarmard

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for reading. I am happy you are back. 


Abarmard

Nice

by Abarmard on

Thanks for the poem.

Dear Mash Ghasem, Majid Naficy in his article speaks about this very idea of using "aghl" or "Kherad"...Did you read it? Very interesting


daneshjoo

Dear Mash Ghasem

by daneshjoo on

Daneshjoo

مش قاسم عزیز:

از پیشنهاد  بسیاربجای شما استفاده خواهم کرد و از دقتتان سپاسگرارم


daneshjoo

Dear Souri

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank  you very much for your comment and selection.


Mash Ghasem

شرط پیروزی همه دانیم باشد اتحاد

Mash Ghasem


البته حمل بر فضولی نشود ، ولی این واژه "عقل" همچنین  نام زانو بندی است که بر زانوی شتر  میبندند.
در حالیکه واژه خرد ، شاید مقداری مناسب تر باشد. با کمال احترام، چنانکه از واژه "خرد" استفاده شود، مثلا میشود:

کن خرد را محورت ،بگذر ز تقلید و شعار

هرکه باهم خواندت او را رفیق خود شمار

--------------------------------------------
که البته بر این روال: فکر ما نیز گر خردمند نباشد، نارواست.


Souri

هیچ ایرانی بجز" آزادی ایران" نخواست گرچه چپ باشد، میان رو، یا که

Souri


That one, I agree :)

Thank you so much for this very nice and meaningful poem, Daneshjoo.