بیاهموطن عهد و پیمان کنیم


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
12-Nov-2009
 

 

 

بیا هموطن عهد و پیمان کنیم  
که دیو و ددان را گریزان کنیم      

بیا تا که ایران زیبای خویش
ز نیرنگشان پاک و تابان کنیم

بیا تا خرافات و زهد و ریا
بسوزیم و اندیشه رخشان کنیم  

بیا تا بُن جهل را بر کنیم   
به نور خرد بحث و باور کنیم 

 بیا تا که نقشی نوین بر کشیم    
شب تیره را پر ز اختر کنیم

بیا تا که این کسوت عاریت     
بدریم و رخت خودی تن کنیم    

بیا تا که پندار نیکو کنیم       
سخن نیک و کردار نیکو کنیم    

بیا ریشه ی ترس وتبعیض را     
بخشکانده، انصاف از سر کنیم    

بیا تا حقوق زنان  سربسر  
به مردان شبیه و برابر کنیم 

 بیا تا که آیین ایران زمین    
ز قانون هر ملک برتر کنیم   

بیا تا که آزاده  باشیم  و شاد 
صفا بخشی و مهر، محور کنیم 

 بیا تا که ایران گلستان کنیم    

بهرگوشه اش باغ و بستان کنیم 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo