روز جهانی کورش شاد باد

daneshjoo
by daneshjoo
28-Oct-2011
 

کورش برای ملتِ ایران پِدر بُوَد.....
آزاده، از بزرگی او با خَبَر بُوَد.....
ایران به اوج بُرد و رَهانید بَردگان....
بیناگزار شان و حقوق بَشر بُوَد.....

وقتی می بینم کسانی در قرن بیست و یکم اینگونه برای به دست آوردن  قدرت  و نگهداری آن به هر جنایت و شیادی دست می زنند ارزش و بزرگی کورش و رفتار و کردار او در بیست و پنج قرن پیش، بیشتر آشکار می گردد.امید اینست که طراحان و مهندسان توانای ایرانی از هم اکنون به فکر طراحی  موزه و میدانی شایسته در اطراف مقبره ی این انسان ارزشمند و گرامی تاریخ باشند تا با آزادی ایران به اجرا در آید.   


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Anonymous Bugger

by daneshjoo on

Daneshjoo

I am certain that there are wealthy people and

creative designers  among us who would like

 to fulfill this dream.

 


Anonymous Bugger

What a great idea Daneshjoo

by Anonymous Bugger on

 

& a huge statue the size of "statue of liberty"  atleast in that garden to commemorate his absolute central importance to Iranian statehood for generations to come. Pity we have such facilities for every dime a dozen shaikh & shaikhak poet & yet when it comes to the founder of this same state we act with such ignorance & contempt.

Cheers pal!!!


daneshjoo

Thank you Hafez for Beginners

by daneshjoo on

Daneshjoo

Well said as always.


Hafez for Beginners

Unifying

by Hafez for Beginners on

 

Thank you. 

CYRUS:  Was about unifying and tolerating differences - the key and unprecedented ingredient to building his Empire. Bickering even on Cyrus's Day, as we see in the "comments" below,  if I may suggest, is highly inappropriate and disrespectful. "Be the change you want to see in the World." Gandhi

 

Thanks for reminding us that this is Cyrus' day. 


daneshjoo

پندار نیک

daneshjoo


Daneshjoo

من فکر می کنم که هیچگاه داوری ما فراتر از میزان آگاهیمان نمی رود.


daneshjoo

گرامیAnonymous Bugger

daneshjoo


Daneshjoo

من همیشه  مقبره ی کورش را در میدانی چند برابر میدان نقش جهان مجسم می کنم.  فکر می کنم علاوه بر مجسمه،  عکس ها، و  داستان زندگی کورش  باید در هر غرفه ای در اطراف این مقبره مجسمه و داستان زندگی شاهان و قهرمانان ملی ما مثل داریوش، بابک و مازیار، آریوبرزن..... و دیگران بصورت نوشته و فیلم وجود داشته باشد. در  اطراف این میدان بزرگ و غرفه ها باغی بزرگ  را مجسم می کنم که هم  بر زیبایی مکان می افزاید  و هم جای استراحت برای بازدید کنندگان  می باشد.

 


AMIR1973

One more cordial invitation

by AMIR1973 on

For our former "Comrade" and current "Pendar-e Neek" to tell us the secrets of how a Stalinist can be reincarnated as Zoroastrian "words of widsom"....


Anonymous Bugger

Can I cordially invite tokhme Omar & Walid

by Anonymous Bugger on

 

to get a life & not be here 24/7 among eshgheh Arab retirement community of akhoond loving fossils.

move along shaikh, akhii akhii!!!

 


پندارنیک

Can I cordially invite...

by پندارنیک on

...our not so-friendly friends, Khalid ibn Walid and Saad ibn Abi Waqqas to comment on the subject of hopelessness of the useless children of Cyrus the Great, then and now.

I can't wait to see the International Day of Get A Life..........


Anonymous Bugger

فرخنده باد يادمان شاه کورش قهرمان و خوش نهان

Anonymous Bugger


 

 


شادی افزون  .

 

تو ای کورش تو اين روزت خجسته


کمر گرچه ز ايرانت شکسته


اگر ضحاکيان شاهند ز ويران


بدان سام سام خداوند اييران ميپرسته


اگرچه پيکرت را زير خاک است


اگر تخم عمر ارامگهت را بی خيال است


به تو گويند فرزندان ايران


ز کيش پور بهرام،دخت شيران


ز شيرازو،ری ناوند و تهران


که مهرت بر دلم،دوری چه باکی ست


بگويندت همی ای کورش انشان


که دادی کشورم نامش ز ايران


بدون ياد تو خسرو و دارا


بدون بابک و افشين و ارا


نماند نامی از ايران و کسرا


بماند تا ابد ملا و صدرا


ز سبزالله و ملی مذهبش تا ان نياکی


همه مالند ,دول ال عثمان با مدارا


بگويم پس همی امروز و هر روز


به ياد اريا کورش و پيروز


که هم ميهن تو اين روزت به شادی


به کوری چشم دشمن او سيه روز


اگر هم بچه ملا سويت امد


ز نوروزت به شادی خوش درامد


تو با خنده و لوده بر سرش نال


برو که روزييت ز عمامه برامد


بگويش ای سيا باز, بچه خر کن


برو ان پرچم خرچنگيت را تو  به سر کن


ز خاک پاک مادر زاد کورش


ز تخ جمشيد, ملايت  بدر کن