عدالت شیخ شیاد


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
14-Oct-2011
 

ای اُمت عزیز تلاشم برای توست 
کم کردن زیان و گناه و عذابِ توست

دلالِ خالقم من و کارم هدایت ست 
قصدم رضای خالق و سعی یم برای توست

وعظ ازمنست و امر به معروف ازمنست
فرمانبری تراست، عبادت از آنِ توست

هرگز مگو زکورش و تاریخ کشورت 
چون باعث غرور تو و اِنحرافِ توست

از داریوش و خسرو و ساسان سخن مگو 
عسکر، تقی، نقی و ابو آشنای توست

غیر از من و ِامام من و جّدِ اَطهرم 
بی حاصلست  هرچه که اندر جهان توست

رو دامن اِمامِ عرب گیر و شو غلام 
بر روحشان سلام دهی، افتخار توست

بالانشینی از من و چوپانی از منست 
چون بره ترس و کار و اطاعت ازآنِ توست

جمعِ نذور و خمس و صدایق از آنِ من 
دادن زِ مال و جان و جوانی از آنِ توست

نفت و برنج و پول و شکر انحصارِ من 
سینه زنی و سوگِ امامان برای توست

در انگلیس رفته که زاید صبیه ام 
خاکِ اِمام هَشتم و َجّدش شفای توست

در کشور
آنچه پول و مقامست مالِ من

شلاق و
بند و محنت زندان از آن توست

گر دیده ای تجاوزِ اِخوان به خواهرت 
این حکمِ دینِ ماست و درسی برای توست

از بهر اُمت ست که من دار می زنم 
درکِ عمیقِ دینِ مُبینم از آنِ توست

گر دینِ من نهاده به دینِ دگر شَوی 
شلاق ومرگ و آتشِ دوزخ از آنِ توست

تا آن زمان که موعظه ام می کنی قبول 

هَستم سوار بر تو و هرکس تبار توست  

//iranian.com/main/2011/nov/controversy-over-crying

 

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

دیوانه گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

از مهر و تشویقتان سپاسگزارم

خوشحالم که مورد پسندتان است 


divaneh

به به و چه چه ما هم برای توست

divaneh


دست و پنجولت درد نکند که خیلی خوب گفتی.


daneshjoo

Dear Shazde Asdola Mirza

by daneshjoo on

Daneshjoo

Considering Darvin's theory your selected word is more accurate.


Shazde Asdola Mirza

Daneshjo jan: may I replace Athar with Antar?

by Shazde Asdola Mirza on

" غیر از من و ِامام من و جّدِ اَطهرم
بی حاصلست  هرچه که اندر جهان توست "


daneshjoo

Dear Anonymous Bugger

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for comment.


daneshjoo

Dear Shazde Asdola Mirza

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you very much for your comment, correction and selection.


Anonymous Bugger

Good job pal

by Anonymous Bugger on

 

Cheers!!!


Shazde Asdola Mirza

Otherwise: simply robust and beautiful

by Shazde Asdola Mirza on


Shazde Asdola Mirza

تا آن زمان که موعظه ام می کنی قبول

Shazde Asdola Mirza


 

تا آن زمان که موعظه ام می کنی قبول

هَستم سوار بر تو و هرکس تبار توست