سروده ای کوچک برای انسانی بزرگ - مادر

daneshjoo
by daneshjoo
04-May-2011
 

ای مادرِعزیز که جانم زِ جانِ توست
  قلبم ببین که بارگه جاودان توست

زان درس عشق گویم و نیکی کنم شعار 
کان درس از تو بوده و خوبی نشان توست 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Ms. Mehran:

by daneshjoo on

Daneshjoo

I am happy you liked it. Thank for your comment. 


daneshjoo

Dear Ms. Hojjat

by daneshjoo on

Daneshjoo

 I love the adjective that you have used “ deserved”.

It is important and meaningful.  Thank you for your kind comment.

 


Mehrban

Dear Daneshjoo

by Mehrban on

Very nice, thank you.  Perfect poem to usher in Mother's Day. 


Maryam Hojjat

Great short Poem

by Maryam Hojjat on

for deserved mothers. Thanks Daneshjoo