تک روی پیشه ام نخواهم کرد


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
17-Dec-2010
 

 

 

اتحاد ست شرط پیروزی

تک روی پیشه ام نخواهم کرد

برسر ِ نام ِ این حکومت و آن

جرّو بحث و جَدَل نخواهم کرد

با برادر نزاع نخواهم کرد

کشورم را فدا نخواهم کرد

حقه بازان و بیسوادان را

سَروَر ِ کشورم نخواهم کرد

دین و آیین ِ هر کسی محقوظ

حل ِ مشکل به دین نخواهم کرد

آنچه خواهیم جمله، آزادیست

سازشی بر سَرش نخواهم کرد

تا بگویی تو حرف خود، آزاد

جان دهم، این و آن نخواهم کرد

خواستار نوشته ی آزاد،

هستم و مصلحت نخواهم کرد

اعتصابات حق مردم ماست

حق ِ کس زیر پا نخواهم کرد

حزب ها، دستجات، آزادند

هیچ جمعی جدا نخواهم کرد

 فکرو اندیشه گوهر مَردَست

گوهری را جزا نخواهم کرد

هر حکومت که باشد این رَوِشش

روی نامش نزاع نخواهم کرد


 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

Dear Suri:

by daneshjoo on

Daneshjoo

 

Your comment is encouraging and

has special effect, as always. 


Souri

Besiar ziba neveshti

by Souri on

Dear daneshjoo

Where have you been?

I truly liked your poem. Simple, honest and beautiful. Couldn't agree more with you. Thanks for sharing this poem with us.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!