رهبر قلابی


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
30-Jun-2010
 

سروده ای از مزدک

رهبر قلابی

رهبر قلابی تازی تبار
چرت گوید پرت گوید بی شمار

خویش را داند علی روزگار
جیره خواران درکنارش با شعار

سید علی گوید علی مولای اوست
لیک کردارش نه چون رفتاراوست

آن علی گویند عادل بوده است
سید علی دانیم قاتل بوده است

آن علی می خورد خرما و خیار
سید علی قرقاولان با خاویار

آن علی گویند بوده ژنده پوش
سید علی را صد عبا هست و روپوش

آن علی حق را حمایت می نمود
سید علی قاضی ظالم می ستود

آن علی چون رای مردم را شنید
گوشه گیری را به جان و دل خرید

سید علی"نه" را چو ازملت شنید
دست و پا و سینه ی مردم درید

آن علی در باغِ نخلش کار کرد
سید علی هی خورد و پول انبار کرد

آن علی در کار خود اخلاص داشت
سید علی مداح وعمر وعاص داشت

آن علی دنیا به هیچ انگاشتی
سید علی قصر تزاران داشتی

سید علی باشد نشانی از خدا؟؟؟
او چو شیادی ست پر رنگ و ریا

ارزش دین، سید علی بر باد داد
شک بی حد در دل مومن نهاد

قصه کوته، سید علی بی آبروست
زیرِ خاکِ پای ملت جای اوست

توجه . توجه: مزدک که این سروده را فرستاده است این را هم نوشته که همه مطالب گفته شده در مورد حضرت علی از دیگر آخوند ها نقل قول شده و حاصل پژوهش تاریخی و علمی نیست.


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo