گزینه‌ای معاصر از تاریخچه قضاییِ مالکیت در رابطه با ختنه


Share/Save/Bookmark

گزینه‌ای معاصر از تاریخچه قضاییِ مالکیت در رابطه با ختنه
by Ari Siletz
26-May-2011
 

ملتِ سان فرانسیکو شلوغ راه انداختن که تو اون آبادی ختنه کردن را تا سنّ هجده سالگی به کلی‌ قدغن کنن. مسلمانان و یهودیان هم صداشون به اعتراض در آمده که خلاصه "ختنه حق مسلم ماست." در تلویزیون از رئیس حزب ضدّ ختنه پرسیدند که فکر نمیکنی‌ تصمیم ختنه کردن در دست اولیا است؟ ایشان پاسخ دادند که ما معتقدیم که تصمیم در دستِ مالک آلت تناسلی‌ است. فکر کرد با این حرف سیلی‌ِ محکمی تو گوش حزب ختنه گرایان خوابوند، در حالیکه درست بر عکس ناخودآگاه مساله رو به این کشاند که آلت تناسلی‌ مرد تا قبل از سنّ هجده سالگی متعلق به چه شخصیتِ حقیقی‌ یا قانونیست.

از من میپرسید، اگر در دست اولیا نباشد و خود شهروند هم تا سنّ قانونی رشادتِ مالکیت ندارد پس در صورت تصویب قانونِ ضدّ ختنه دولتِ شهری ِ سان فرانسیسکو موظف است که هجده سال قیم این آلات بماند. از طرفی‌، چون فساد و رشوه خواری در همه جای مملکت رایج است احتمال به این میرود که شهروند پا به هجده سالگی که گذاشت در یابد که دولت آلت تناسلی او را برای ضمانت قرضی به گرو گذاشته. از این اتفاق‌ها زیاد می‌افتد، مثلا همانطور که در مورد بیمه‌ بازنشستگی همگانی که در حین اتفاق است.

البته دشواری‌های قانونی‌ِ حق ختنه قبل از جریان سان فرانسیسکو هم به تکرار رخ داده است. مثلا در اسلام ِ آلمانی‌ هنوز هنوز دقیقا مشخص نیست که در صورت طلاق حق ختنه به پدر می‌رسد یا به مادر. در یک پرونده پدری که پسرش را بدون اجازه مادر ختنه کرد ۱۰،۰۰۰ یورو جریمه شد. حالا قاضی این جریمه را چگونه در چهارچوب قوانین آلمان توجیه کرد از من نپرسید چون هنوز در اندیشه ابعاد روانی‌ قضیهٔ هستم و اینکه زیگموند فروید نظرش چه میبوده است. در کشور اسرائیل دیگه شورشو در آوردن و می‌خواستند ختنه پس از مرگ را منع کنند. خوشبختانه دادگاه عالی‌ این کشور مسئولیت رسیدگی به این پرونده را نپذیرفت، وگرنه سوأل به اینجا می‌کشید که مالک قانونی‌ آلت تناسلی‌ جنازه کیست.

هرچه بیشتر در مورد ختنه در رابطه با قانون پژوهش کردم بیشتر شاخ در آوردم، زیرا که قانون بر کوششِ عقل استوار است و دین بر سخنان دیوانگان بیکار. عقل و دیوانگی با هم تضاد دارند، همچنین بیکاری و کوشش.

تا اینکه رسیدم به ایرلند و آنجا روزنه از توافق ایندو روش یافتم. پس از آنکه نوزاد از خونریزی میمیرد، پدر مهاجر از نیجریه تبرئه میشود زیرا که قاضی به هیئت منصفه سفارش کرده بود که نگذارند اخلاق سفیدپوستانه مملکت بر قضاوت در مورد این ختنه گرِ ناشی‌ تاًثیری بگذرد. به این میگن منطق ِ دینی‌ !


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
divaneh

They should ban it everywhere

by divaneh on

I think that little stack on the top is needed for when it gets larger, just like when you wear condom and leave a little slack at the end. I also think people should be able to sue thier parents and the butcher who performed the job. Good one Ari.


Ari Siletz

MM, circumcision hieroglyph

by Ari Siletz on

The hieroglyph image comes from a catalog of art work sold here.

Elsewhere, this info can be found:

In Saqqara, in Ankhmahon’s tomb. Visir of the Pharoah Teti (Dynasty
2345 BC) there is a bas-relief with a representation of circumcision. The
hieroglyphics illustrate the dialogue:
The operator laying on the floor on the left tells his assistant, who’s holding
the patience’s arms:
“Hold it, quickly, don’t let it fall”
he answers
“I’ll do as you want”.
On the right, instead, the patient says:
“Rub it well, to make it efficacious”
and the operator answers:
“I’ll make it painless, pleasant”.
These last sentences let us suppose that the object in the operator’s hands, on
the right, had an anesthetic use, others affirm that it is a sharp tool and that
the word “rub” refers to the sharpening.
According to Nunn the circumcision has a ritual meaning to access virility
instead of being an hygienic practice as it is usually thought.
This explains better the meaning of the presence of this scene in the dignitary’s
tomb, if it refers to himself or to his children, but doesn’t explain the
meaning of the dialogue.
 


MM

VPK / Ari

by MM on

Ari,

1st amendment is correct.  I must have been thinking about my gun which I keep close by as a substitute to what I lost to circumcision.  Ari, where did you get your painful blog picture?

VPK,

We should put out a blog on a collection of circumcision jokes.  Laughter can sure ease the pain, no matter what the source!


Veiled Prophet of Khorasan

One more thing

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I was talking to my cousin visiting from Iran. She told me that some genius had come up with a Persian word for "Keravat". I mean the "neck tie". The word was "deraz aviz". The word thankfully did not catch on. Now I see why! In many of our Mosalmoon and Jewish brothers it would have had to be "used to be" deraz aviz now it is nimeh aviz ya kootah aviz. 

Outch that hurt!


Veiled Prophet of Khorasan

Ari Jan

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

San Pedro Cactus is sold for "Denotative Purpose ONLY"!! Do not get me in trouble please :-) Now get to decorating your ceremony!


Ari Siletz

VPK

by Ari Siletz on

Haven't been able to perform my religious duty since that Supreme Court ruling. Will try the new San Pedro cactus god.


Veiled Prophet of Khorasan

MM: Talk about

by Veiled Prophet of Khorasan on

"looking down". Well I don't see what I am supposed to see :-( At least they don't call me "Khajeh" VPK.


Veiled Prophet of Khorasan

What about my

by Veiled Prophet of Khorasan on

Johnson? Now the "son" part is removed and all I got it "John"! At least I managed to make a couple of kids thank God , err for leaving my "John". Daram vali nesvas :-(

PS: Ari Jan never fear there is still "San Pedro" Cactus with the same amount of the good stuff:

//www.amazon.com/San-Pedro-Trichocereus-Pacha...

Hail the Great God Mescalito!


Ari Siletz

A ban would be great

by Ari Siletz on

...MM makes a strong point. First Amendment says, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof..." However, First Amendment protection of religious ritual has eroded since the Supreme Court ruled it wasn't OK for Native Americans to use peyote in their religious rituals. People have to obey the laws that apply to the general citizen, according to Justice Scalia. At the time I was pissed at the mainly Reagan appointee court; now I'm gleefully thinking "What's good for the goose..."


MM

Oh Boy, Ari - this fight will be bloody

by MM on

While not comparing apples and oranges, the anti-circumcision folks have a point since female circumcision, exercised in some nations, is looked down as a crime here in the US.  One the other hand, we got the religious groups who will call circumcision a religious right of passage and hold up the second amendment.

But, I have a feeling the 2nd amendment will prevail.


Multiple Personality Disorder

Circumcision is a cruel act

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Removal of the prepuce of a male or the clitoris, prepuce, or labia of a female is a cruel practice, originating from ignorance.  Having said that, since most of us are already circumcised or have circumcised our children or grandchildren, out of ignorance, we do not want to put the guilt on our parents or try to come up with justification for why this practice is a “good” thing; instead the effort should be focused on allowing adults to decide for themselves what they want to do to their bodies instead of someone else making that decision for them while they are a minor.

Good blog Ari about a sensitive subject.


ramintork

Should be banned

by ramintork on

Very funny.

By the way, legally once you have signed a consent form for a procedure and something has been removed from your body you no longer own that part.

There is a legal case of a man with rare anti-bodies who was being asked by his fortune hunting Doctor to regularly go and give blood. The man became suspicious and when he found out he raised a case but lost because the blood no longer was his and not even a penny from the billions generated from the new developed medicine based on his genes was given to him.

Coing to the subject, I think this procedure should be banned. I certainly did not sign a covenant form with Jehovah/Allah nd the propoganda that it is medically better for you is nonesense!

 


Veiled Prophet of Khorasan

It is a

by Veiled Prophet of Khorasan on

violation of human and in particular child's rights. I am a male Iranian who was circumcised. I already told my parents I think they were idiots for doing it. They were just being "good" Muslims.

*** that! It was not theirs to give. If an adult wants to self mutilate to please some imaginary God it is their right. But it is definitely not their right to mutilate their kid. It must be outlawed for anyone under 18 to have this procedure done.

Let grown ups do what they will to themselves. But to a kid: no! And it that means I will never get my seventy virgin then: good! I hope if there is an afterlife I will be as far as possible from Mohammad. 


Azadeh Azad

LOL

by Azadeh Azad on

I believe that the male child circumcision is a violation of the child's human rights.

//www.doctorsopposingcircumcision.org/info/info-humanrights2006.html

When I was 6 years old, I witnessed the circumcision of my second younger brother, was traumatized by his pain and screams, and felt so very happy to be a girl.

So, my experience regarding male circumcision is a mixture of happiness and sadness, very much like the above write-up :-)

Cheers, 

Azadeh