عزرائیل و قضیه دو رکعت نماز

Ari Siletz
by Ari Siletz
22-Dec-2010
 

فقیهی در حال نماز عزرائیل را دید. گفت این دو رکعت را هم بخوانم بعد ببر. گفت اگر عادل بودی نماز ناتمامت قبول و اگر ظلم کردی دو صد رکعت در ترازو گناهانت سنگین تر شود.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
ahang1001

مذهبی ها اگر فهم داشتند

ahang1001


عزراییل را باور نداشتند...و در نهایت مذهبی نمیشدند

شرط لازم برای مذهبی شدن کنار گذاشتن فهم است.


Souri

Good one!

by Souri on

Ey kaash in maz'habi ha , ino mifahmidand :)

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!