یک نهر در شهر


Share/Save/Bookmark

یک نهر در شهر
by Anahid Hojjati
23-Jul-2012
 

 

خانهُ روستائی خواهد ماند , هرچند بیزار از میدان است


یک شماره در خیابان جدید شهر خواهد داشت


اما بر سر نهری که خانه را در آرنج خود گرفته بود، چه خواهد آمد؟


من به عنوان کسی که نهر را میشناخت


 قدرت و انگیزه اش را میدانست، میپرسم


من تمام طول انگشتم را در نهر کرده بودم


و گذاشته بودم از روی بند آن بپرد


گُلی در نهر افکنده بودم


تا جریانهایش را در پیوندگاهشان آزمایش کنم


امکان دارد چمنزار از رشد در زیر آسفالتهای شهر سیمان شود


درختان سیب را شاید به شعلهُ اجاق بفرستند

 


به چه راه دیگر میتوان یک نیروی جاودانی را از بین برد


دیگر به آن نیازی نیست؟ از سرچشمه باید جلوی آن را گرفت


بار زغال در آن باید ریخت؟


نهر در عمق سیاه چال فاضلاب زیر سنگ پرتاب گشته بود


تا در تاریکی متعفن آن هنوز زندگی کند و جاری باشد


 فقط شاید چون فراموش کرده بود از ترس رود


تنها نقشه‌های قدیمی خواهند دانست که چنین نهری آب هم داشت


اما من فکر میکنم که شاید ازهمواره پایین نگه داشتن نهر


اندیشه‌هایی‌ برخاسته اند که این شهر نوساخته را


هم از کار و هم از خواب باز می‌‌دارند.

 


آناهید حجتی

 


ترجمهُ شعر رابرت فراست

A BROOK IN THE CITY


 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
Marissa Mayer becomes new Yahoo CEO, and it was not out of left field
-
Jul 16, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Original Poem

by Anahid Hojjati on

This is Robert Frost poem

A BROOK IN THE CITY

The firm house lingers, though averse to square
With the new city street it has to wear A number in.
But what about the brook That held the house as in an elbow-crook?
I ask as one who knew the brook, its strength
And impulse, having dipped a finger length
And made it leap my knuckle, having tossed
A flower to try its currents where they crossed.
The meadow grass could be cemented down
From growing under pavements of a town;
The apple trees be sent to hearth-stone flame.
Is water wood to serve a brook the same?
How else dispose of an immortal force
No longer needed? Staunch it at its source
With cinder loads dumped down? The brook was
thrown Deep in a sewer dungeon under stone
In fetid darkness still to live and run -
And all for nothing it hd ever done
Except forget to go in fear perhaps.
No one would know except for ancient maps
That such a brook ran water. But I wonder
If from its being kept forever under
The thoughts may not have risen that so keep
This new-built city from both work and sleep.